11 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-66-68-77 NCİ SURELERDE

68-KALEM

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.Diyanet Vakfı 51. O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 51-Ve gerçekten o küfredenler o zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı; bir de durmuşlar: "O şüphesiz bir deli." diyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 51 O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı.
________________________________________

Diyanet Vakfı 52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.
Elmalılı Hamdi Yazır 52-Halbuki o (Kur'an) bütün akıllı alemler için bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk 52 Oysaki o Zikir/Kur'an âlemler için bir öğütten başka şey değildir.


BU KALEM SURESİNİN SON İKİ AYETİ ZAMANIMIZA "NAZAR DUASI" OLARAK DA SÖYLENEREK GELMİŞTİR.KURAN'IN TAMAMI ŞİFA VE RAHMETTİR.....YETER Kİ OKUNSUN...ANLANSIN...VE UYULSUN....HURAFELER-UYDURMALAR DEĞİL...İÇİNDEKİ AYETLER..DEYİMLER...ANLAŞILIP AKIL VE KALP İLE BİRLİKTE YAŞAMINIZA YÖN VERDİĞİNDE TADINA VARACAKSINIZ..NE DİYEYİM BAŞKA Kİ...AÇIK VE NET SÖYLÜYOR İŞTE....ALEMLER İÇİN ÖĞÜTTÜR....NASİHATTIR....

69-HAKKA

48. Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.


49. Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.

50. Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.

51.
Ve innehu lehakkulyakıyni.

52.
Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.Diyanet Vakfı 48. Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Elmalılı Hamdi Yazır 48-Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk 48 Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.
________________________________________


Diyanet Vakfı 49. İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.
Elmalılı Hamdi Yazır 49-Bununla beraber Biz biliyoruz ki, sizden inanmayanlar var.
Yaşar Nuri Öztürk 49 Ve biz, içinizden onu yalanlayanların bulunduğunu kesinlikle biliyoruz.
________________________________________

Diyanet Vakfı 50. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 50-Ve kesinlikte o, kafirler için bir hasret (vahlanma) vesilesidir.
Yaşar Nuri Öztürk 50 Ve o, gerçeği örten nankörler/inkârcılar için tam bir hasrettir.
________________________________________

Diyanet Vakfı 51. Ve o, gerçekten kat'î bilginin ta kendisidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 51-O, hiç şüphesiz, gerçeğin ta kendisidir.
Yaşar Nuri Öztürk 51 Ve o, kesin bilginin tam gerçeğidir.
________________________________________

Diyanet Vakfı 52. O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.
Elmalılı Hamdi Yazır 52-Haydi, Rabbinin yüce ismi ile tesbih et!
Yaşar Nuri Öztürk 52 Hadi artık, yüce Rabbinin adını tespih et!
________________________________________70-MEARİC


19. İnnel'insane hulika helu'an.

20. İza messehuşşerru cezu'an.

21. Ve iza messehulhayru menu'an.

22. İllelmusalliyne.

23. Elleziynehum 'ala salatihim daimune.
Diyanet Vakfı 19. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Gerçekten insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk 19 İşin gereği şu ki insan; aceleci/hırslı/sabırsız/ tahammülsüz yaratılmıştır.
________________________________________

Diyanet Vakfı 20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Fenalık dokununca mızıkçı,
Yaşar Nuri Öztürk 20 Kendisine kötülük/hoşnutsuzluk dokununca basar bağırır.
________________________________________

Diyanet Vakfı 21. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-hayır dokununca kıskançtır.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Kendisine hayır ve nimet ulaşınca ondan başkalarının yararlanmasına engel olur.
________________________________________

Diyanet Vakfı 22. Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Sadece namaz kılanlar bunun dışındadır.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Namazlarını/dualarını yerine getirenler müstesna.
________________________________________

Diyanet Vakfı 23.Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;).
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Onlar ki, namazlarına devam ederler.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Bunlar, namazlarında/dualarında süreklidirler.


71-NUH


28. Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu'minen ve lilmu'miniyne velmu'minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.


Diyanet Vakfı 28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır."
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ey Rabbim, beni, babamı, annemi, mümin olarak evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla! Zalimlerin ise ancak helakını artır!"
Yaşar Nuri Öztürk 28 "Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!"

--------------------------------------------------------------------------------72-CİN

20. Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.

21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.

22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.


Diyanet Vakfı 20. (Resûlüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-De ki: "Ben ancak Rabbime dua ederim ve O'na hiçbir ortak koşmam."
Yaşar Nuri Öztürk 20 De ki: "Ben ancak Rabbime yakarırım/çağırırım. Ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam."
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-De ki: "Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.
Yaşar Nuri Öztürk 21 De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."
________________________________________

Diyanet Vakfı 22. De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah'a karşı beni kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-De ki: "Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben, O'ndan başka bir sığınacak bulamam.
Yaşar Nuri Öztürk 22 De ki: "Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam!"
________________________________________73-MÜZZEMMİL


8. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.


Diyanet Vakfı 8. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O'na yönel.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Rabbinin ismini an ve herşeyden kesilerek O'na çekil (O'na bütün varlığınla yönel)!
Yaşar Nuri Öztürk 8 Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O'na yönel!
________________________________________

Diyanet Vakfı 9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-O doğunun ve batının Rabbi'dir. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut!
Yaşar Nuri Öztürk 9 Doğunun ve batının Rabbidir O. Tanrı yoktur O'ndan başka. O'nu vekil et!
19. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

20. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum
fakreu ma teyessere minelkur'ani
'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren
vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

Diyanet Vakfı 19. İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-İşte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar!
Yaşar Nuri Öztürk 19 Bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.
________________________________________

Diyanet Vakfı 20. (Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı.
Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun.
Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere.
Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.


Elmalılı Hamdi Yazır 20-Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, beraberinde bulunan bir grup da (böyle yapıyor). Oysa geceyi, gündüzü Allah takdir eder. Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulundu.
Bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun;
,namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a karz-ı hasen verin! Kendi hesabınıza hayır olarak ne (iyilik) yapıp gönderirseniz, onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız.
Allah'tan bağışlanma dileyin! Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.


Yaşar Nuri Öztürk 20 Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır. Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti.
O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun.
Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun! Namazı/duayı yerine getirin! Zekâtı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin! Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız.
Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.
________________________________________

74-MÜDDESİR

30.
'Aleyha tis'ate 'aşere.31. Ve ma ce'alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce'alna 'ıddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykınelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utulkitabe velmu'minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa'u
ve ma ya'lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.Diyanet Vakfı 30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Üzerinde ondokuz (bekçi-melek) vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 30 Üzerinde ondokuz vardır onun.
________________________________________


Diyanet Vakfı 31. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını atrttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?" desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir.
Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür.


Elmalılı Hamdi Yazır 31-Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: "Allah bununla mesela ne demek istiyor?" desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir.
Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir öğüttür.


Yaşar Nuri Öztürk 31 Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar.
Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir.
________________________________________54. Kella innehu tezkiretun.

55. Femen şae zekerehu.

56. Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.


Diyanet Vakfı 54. Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır!
Elmalılı Hamdi Yazır 54-Hayır, hayır! O muhakkak bir uyarıdır.
Yaşar Nuri Öztürk 54 Hayır, iş, sandıkları gibi değil! O bir öğüt verici/bir düşündürücüdür.
________________________________________
Diyanet Vakfı 55. Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır.
Elmalılı Hamdi Yazır 55-Dileyen onu düşünür,
Yaşar Nuri Öztürk 55 Dileyen düşünür onu, öğüt alır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 56. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır 56-Bununla beraber Allah dilemeyince, düşünmezler; koruyacak da O'dur, bağışlayacak da!
Yaşar Nuri Öztürk 56 Ve onlar, Allah'ın dilediği dışında, öğüt alamazlar. Sakındırmaya ve affetmeye ehil olan O'dur.75-KIYAMET

1. La uksimu biyevmilkıyameti.

2. Ve la uksimu binnefsillevvameti.

3. Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu.

4.
Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehuDiyanet Vakfı 1. Kıyamet gününe yemin ederim.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Yoo! Yemin ederim o kalkım gününe (kıyamet gününe)!
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hayır, öyle değil! Kıyamet gününe yemin ederim ki,
________________________________________

Diyanet Vakfı 2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!
Yaşar Nuri Öztürk 2 Öyle değil! Kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim.
________________________________________

Diyanet Vakfı 3. İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır?
Elmalılı Hamdi Yazır 3-insan sanıyor mu ki kemiklerini derleyemeyiz?
Yaşar Nuri Öztürk 3 İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?
________________________________________

Diyanet Vakfı 4. Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Evet derleriz, parmak (uç)larını bile tesviyeye (eski haline getirmeye) gücümüz yeter!
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz.
________________________________________40. Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.
Diyanet Vakfı 40. Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 40-(Artık) o ölüleri diriltmeye kadir değil mi?
Yaşar Nuri Öztürk 40 Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?
________________________________________76-DEHR(İNSAN)


12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

13. Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.


Diyanet Vakfı 12. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve ipek verir.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir.
________________________________________

Diyanet Vakfı 13. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Orada koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada ne güneş görürler, ne de şiddetli soğuk;
Yaşar Nuri Öztürk 13 Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne bir güneş görürler orada ne de kavurucu bir soğuk...23. İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.

24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.

25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen


27. İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.

29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.


30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.


31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.


Diyanet Vakfı 23. (Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Gerçekten Kur'an'ı Biz sana aşama aşama indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!
________________________________________

Diyanet Vakfı 24. Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!
Yaşar Nuri Öztürk 24 O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme.
________________________________________

Diyanet Vakfı 25.Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an!
Yaşar Nuri Öztürk 25 Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an!
________________________________________

Diyanet Vakfı 26. Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Gecenin bir kısmında O'na secde et ve uzun bir gece O'nu tesbih et!
Yaşar Nuri Öztürk 26 Gecenin bir kısmında da O'na secde et! Ve geceleyin O'nu uzunca tespih et/uzun bir gece boyu O'nu tespih et!
________________________________________

Diyanet Vakfı 27. Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Bunlar, hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar.
________________________________________

Diyanet Vakfı 28. Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerıni getiririz.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Onları Biz yarattık, kundaklarını da Biz bağladık. dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.
Yaşar Nuri Öztürk 28 Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını/eklemlerini. Dilediğimizde benzerleri ile değiştiririz onları.
________________________________________

Diyanet Vakfı 29. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine bir yol tutar!
Yaşar Nuri Öztürk 29 İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.
________________________________________Diyanet Vakfı 30. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah' tır.
Yaşar Nuri Öztürk 30 Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
________________________________________


Diyanet Vakfı 31. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 31-O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.
Yaşar Nuri Öztürk 31 Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.
________________________________________


77-MÜRSELAT


15. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

Diyanet Vakfı 15. O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!
Elmalılı Hamdi Yazır 15-O gün yalan diyenlerin vay haline!
Yaşar Nuri Öztürk 15 Yalanlayanların vay haline o gün!47. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

48. Ve iza kıyle lehumurke'u la yerke'une.

49. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

50. Febieyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.Diyanet Vakfı 47. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
Elmalılı Hamdi Yazır 47-O gün yalan diyenlerin vay haline!
Yaşar Nuri Öztürk 47 Vay haline o gün, yalanlayanların!
________________________________________
Diyanet Vakfı 48. Onlar, kendilerine: "Allah'ın huzurunda eğilin!" denildiği vakit eğilmezler:
Elmalılı Hamdi Yazır 48-(Yerken, içerken de) onlara "Rüku edin!" denildiği zaman, rüku etmezler.
Yaşar Nuri Öztürk 48 Onlara, "rukû' edin!" dendiğinde rukû etmezler.
________________________________________

Diyanet Vakfı 49. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
Elmalılı Hamdi Yazır 49-O gün yalan diyenlerin vay haline!
Yaşar Nuri Öztürk 49 Vay haline o gün, yalanlayanların.
________________________________________

Diyanet Vakfı 50. Onlar artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar.
Elmalılı Hamdi Yazır 50-Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?
Yaşar Nuri Öztürk 50 Artık bundan sonra hangi hadise/söze iman edecekler?
________________________________________


7-ARAF-23 kale
rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
Diyanet Vakfı 23. (Adem ile eşi) dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.


21-ENBİYA-87……(yunus dediki)…
………el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

Diyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"


28-KASAS-16-kale
rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli ....fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym

Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla
dedi,
Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.
2-BAKARA-286-..rabbena la tüahızna in nesina ev ahta'na*..

2-286-DİYANET- ..Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma…sorgulama…hesaba çekme…


7-ARAF- 185-.... fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin (23-/109)

ve selamün ala ibadihillezinastafa (27-/59) ve selamün alel mürselin (37-/182)

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa