24 Nisan 2010

GÜNLÜK OKUNABİLECEK AYET-DUALAR

GÜNLÜK OKUNABİLECEK AYET-DUALAR
HER ZAMAN
GÜNLÜK OKUNABİLECEK SURE- AYET VE DUALAR İLE TAVSİYE EDİLEN OKUNMA SAYILARI


Bismillahirrahmanirrahim


27-NEML


26. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym
26. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arş’ın Rabbidir.3-ALİ İMRAN


19-İnned diyne indallahil İSLAM…..


189. Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey'in kadir
190. İnne fi halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
191.
Ellezine yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim
ve yetefekkerune fi halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar
192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimine min ensar
193. Rabbena innena semi'na münadiyey yünadi lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar

194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül miad


19-ALLAH indinde/katında din İSLAM’DIR….


189. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
190. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.
191.
Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar,
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru ! *
192. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.
193. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, "Rabbinize inanın!" diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz!
194. Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vadinden caymazsın!


48-FETİH
29.
Muhammedür rasulüllah
vellezine meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm
rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana
simahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhi yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma
29.
Muhammed, Allah'ın Resülüdür.
Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler.
Onların, rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün

. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.


29-ANKEBUT
45. Ütlü ma uhıye ileyke minel kitabi ve ekımıs salah innes salate tenha anil fahşai vel münker ve
lezikrullahi ekber
vallahü ya'lemü ma tasneun
45. Kitap'tan sana vahyedileni oku! SALATI/duayı yerine getir! Çünkü SALAT/dua, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki,
Allah'ın zikri/Kur'an'ı daha büyüktür!
Allah, neler yaptığınızı biliyor.

10-YUNUS-100


100. Ve ma kane li nefsin en tü'mine illa bi iznillah ve yec'alür ricse alellezıne la ya'kılun
Yusuf Ali (English)
100. No soul can believe, except by the will of Allah, and he will place doubt (or obscurity) on those who will not understand.
M. Pickthall (English)
100. It is not for any soul to believe save by the permission of Allah. He hath set uncleanness upon those who have no sense.
DİYANET-
100. Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.
Y.NURİ-
100. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
S.ATEŞ-
100. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz ve (Allah) pisliği (huzursuzluğu, azabı), akıllarını kullanmayanların üzerine kor.
39-ZÜMER


9………hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun
9……...Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit-bir olur mu..?39-ZÜMER


41. İnna enzelna aleykel kitabe linnasi bil hakk fe menihteda feli nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve ma ente aleyhim bi vekil

42. Allahü yeteveffel enfüse hıyne mevtiha velleti lem temüt fi menamiha fe yümsikülleti kada aleyhel mevte ve yürsilül uhra ila ecelim müsemma inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

43. Emittehazu min dunillahi şüfea' kul ev lev kanu la yemlikune şey'ev ve la ya'kılun

41. (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab'ı (Kur'an'ı) insanlar için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse, kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin.

42. Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

43. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı?"

44. Kul lillahiş şefaatü cemia lehu mülküs semavati vel ard sümme ileyhi türceun
44. De ki: "Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz."53. Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube cemia innehu hüvel ğafurur rahıym
53. De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."12-YUSUF


87-…..la tey'esu mir ravhıllahi innehu la yey’esü min ravhillahi illel kavmül kafirun
87-….. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.”7-ARAF


170 Vellezine yümessikune bil kitabi ve ekamüs salah inna la nüdıy'u ecral muslihıyn
(170) Kitaba sımsıkı sarılanlara ve salatı/dua-yı yerine getirenlere gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.


33-AHZAB


56. İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima
56. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.


4-NİSA

87. Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh
ve men asdeku minellahi hadisa

87. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur.
Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan
.7-ARAF- 185-.... fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yü'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)


YUKARDA YAZILI AYETLERİ ÖZETLERSEK :ALLAH KENDİNDEN BAŞKA HİÇ BİR İLAH BULUNMAYANDIR. Büyük Arş’ın Rabbidir.

ALLAH İNDİNDE DİNİN ADI İSLAM’DIR.

MUHAMMED (SAS) O’NUN RESULÜDÜR.

ALLAH,AYAKTA,OTURURKEN,UZANIRKEN,EĞİLİRKEN,SECDEDE HER ZAMAN ANILIR.

ALLAH’I ZİKRETMEK İBADETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR;

AKLINI KULLANMAYANLAR ÜZERİNE PİSLİK YAĞAR;

BİLENLE BİLMEYEN BİR-EŞİT OLMAZ;
,
ŞEFAAT TÜMÜYLE ALLAH’INDIR;

ALLAH’IN RAHMETİNDEN ÜMİD KESİLMEZ,SADECE KAFİRLER ÜMİD KESER;Tüm günahları bağışlayan sadece O’dur.;

ALLAH VE MELEKLERİ PEYGAMBERE S A L A T EDERLER.SİZ DE SALAT-U SELAM EDİN;

KİTAB’A SARILIP SALATA DEVAM EDENLERİN ECRİ KAYBOLMAZ;

ALLAH’TAN BAŞKA DOĞRU –GERÇEK SÖZ SÖYLEYEN OLMAZ;

Gerisi size kalmış………………………SELAM VE DUA İLE……..01-
LAİLAHE İLLALLAH-100,02-

FATİHA

7-100, Bazı kitaplarda 1000 Fatiha tavsiye ediliyor..meşru dilek için..100 okusan 10 günde yine ayni sayıya varırsın…önemli olan az ama devamlı ve anlamını düşünerek okumaktır…Alemlerin Rabbi elbette her şeyi duyan ve bilendir….İNNEHU HÜVESSEMİULALİYM….(.8/61, 12/34, 41/36, 44/6)

03-


İHLAS-7-100,


04-
LAİLAHE İLLALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN MUHAMMEDUN RESULULLAHİ SADIKUL VADİL EMİN
-7-100,


05-
SALATEN TEFRİCİYE-7-100,
06-
SALATEN TUNCİNA-7-100,
07-
SUBHALLAHİ VE BİHAMDİHİ SUBHALLAHİLAZİYM ESTAĞFURULLAH VE ETUBU İLEYH-7-100,
08-
ESTAĞFURULLAH İNNEHU KANE TEVVABA İNNEHU KANE GAFFARA, innehu huvessemiul aliym ,İNNE RABBİ RAHİYMÜN VEDUD-7-100
(İNNEHU KANE GAFFARA-İNNEHU KANE TEVVABA)
71-NUH-10-
10. Fekultüstağfiru rabbekum
innehu kane ğaffaren.
10. "Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü
O çok bağışlayıcıdır.'

A.BULAÇ 10- 'Bundan böyle' dedim. 'Rabbinizden bağışlanma (mağfiret) dileyin; çünkü gerçekten
O, çok bağışlayandır.
D.VAKFI 10. Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü
O çok bağışlayıcıdır.
110-NASR-3-
3. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh*
innehu kane tevvaba

3. "artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Diyanet 3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile.
Çünkü
O, tevbeleri çok kabul edendir.Yaşar Nuri 3. Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O,
Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.


11-HUD-90-…
inne rabbiy rahiymün vedud
(90…. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, (müminleri) çok sever…. Rabbim çok esirgeyici ve sevgi doludur.
Rabbim Rahîm'dir, rahmeti sınırsızdır;
Vedûd'dur, çok sevgilidir.)


PARENTEZ İÇİ BİLGİ İÇİNDİR….BU DUA ÇOK BELALARI ÖNLER…TEVBE İÇİN SEÇİLİDİR…..VEDUD KURAN İÇİNDE SADECE BU AYETTE GEÇER…..……

İnnehu kane gaffara ve innehu kane tevvaba da yine sadece bu yazılan ,
innehu huvessemiul aliym.8/61, 12/34, 41/36, 44/6 ncı ayetlerdedir.


09-
ALLAHÜMMESTUR AVRATİNA VE AMİN RAVATİNA, ALLAHÜMME YA ALİMESSIRRI VENNECVA VE YA KAŞİFEDDURRİ VEL BELAYA İC’ALİL EMRE FERECEN VE MAHRECEN Bİ RAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİYN-7-100
Ayıplarımızı ört ,Korkularımızdan bizi emin kıl..
BÜYÜK DUA-GÜMÜŞHANEVİ-İSLAMOĞLU YAYINCILIK-1995-SH.29

10-

SÜBHANEKE LA İLAHE İLLA ENTE YA ZEL CELALİ VEL İKRAM, YA BEDİUSSEMAVATİ VEL ARD,YA MALİKEL MÜLK, YA HAYYU YA KAYYUM Bİ RAHMETİKE ESTAGİSU, RABBİ NECCİNİ MİMMA ENE FİYH RABBİ HEB Lİ FERACEN VE MAHRECEN BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİYN-100


11-
ALLAHÜMME İNNİ ESELÜKE Bİ HAKKI İSMİLLEZİY EVVELİYİ ALİN, AHİRİHİ ALİN VE ALAİ ALLAH-7-100
BÜYÜK DUA KİTABI-MUSTAFA VARLI-ESMA YAYNLARI,1998..SH.322-323


12-

RABBİ ENZİLNİ MÜNZELEN MÜBAREKEN VE ENTE HAYRÜL MÜNZİLİN

23-MÜMİNUN/29.. "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın."NUH(AS)..SÖYLEMESİ İÇİN İNMİŞTİR..
Dileğince oku….
RÜYADA OKUTULMUŞTUR……………13-


RABBİ İNNİ LİMA ENZELTE MİN HAYRİN FAKİYR
28-KASAS/24.."Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım HZ.MUSA(AS)AĞZINDAN Dileğince oku….
BEN BUNA DAR ZAMAN DUASI DİYORUM...


14-


FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE ENTE ERHAMÜRRAHİMİYN
12-YUSUF/64.. Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir”YAKUB(AS) AĞZINDAN.. Dileğince oku…
BU DA KORUMA DUASIDIR

15-


RABBİ İMMA TURİYENNİ MA YUADUNE RABBİ FELA TEC’ALNİ FİYL KAVMİZZALİMİYN, VE RABBİ EUZÜ BİKE MİN HEMAZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZÜ BİKE RABBİ EN YAHDURUN
23-MÜMİNUN/94-95-97-98…."Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma." , Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım." "Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."
Dileğince oku….
CEHENNEMİN ATEŞİNDEN, GÜNEŞİN SICAĞINDAN, ZEMHERİNİN SOĞUĞUNDAN KORUR..


16-


ELA İNNE NASRALLAHİ KARİYB VE ENTE HAYRURRAZİKİYN


2-bakara-214…. ela inne nasrallahi kariyb Bak işte, Allah'ın yardımı yakındır..
MAİDE-114………..verzukna ve ente hayrır razikıyn
114-Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın"


17-


ULAİKE NASİYBÜN MİMMA KESEBU VALLAHİ SERİUL HİSAB


2-BAKARA/202.NCİ AYET…(rabbena atina fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! ), DİYEN 201.NCİ AYETTEN SONRA GELİR….. İşte onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah'ın hesabı çok süratlidir. …MEALEN ANLAMINDADIR….
HER NAMAZDAN SONRA 7 ŞER KERE OKUNMASI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR…..MEŞRU DİLEK İÇİN….


18-
ALLAHÜ LATİYFÜN BİADİHİ YERZUKU ME YEŞAÜ VE HÜVEL KAVİYYÜL AZİZ

42-ŞURA/19-Allah kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Rızkın artması için tavsiye ediliyor…dileğince…

19-

İNNALLAHE HÜVERREZZAKU ZÜL KUVVETİL METİN


51-ZARİYAT/58… Şüphesiz Allah, rızık veren, sarsılmaz kuvvet sahibi O'dur.

Rızkın artması için tavsiye ediliyor…dileğince…

20-


VE TERZÜKÜ MEN TEŞAÜ Bİ GAYRİ HİSAB


3-ALİ İMRAN-27-Dilediğine de hesapsız rızık verirsin
.Dileğince oku…………..

21-


YA BEDİİ YA KEBİRİ YA FETTAH,YA HANNAN YA MENNAN YA KUDDÜS,VE REFAĞNA LEKE ZİKREK ZÜL CELALİ VEL İKRAM
RÜYADA OKUTULAN TESBİH…DEVAM EDİNİZ…….DİLEĞİNCE


22-


SELAMÜN KAVLEN MİN RABBİN RAHİYM-818
36-YASİN/58.NCİ AYET….CENNETTEKİ MÜTTEKİLER İÇİN…(ONLARA RAHİYM RAB’DEN BİR DE SELAM VARDIR)MEALİNDEKİ AYET…

HERGÜN SAYISINCA MEŞRU DİLEK İÇİN OKUNURSA RED EDİLMEYECEĞİ KUVVETLE UMULUR……EN AZ 3 GÜN DEVAM EDİLMESİ TAVSİYE EDİLMİŞ….


23-
NADÜ ALEYYE MÜZHİREL ACAİB,TECİDHÜ AVNEN LEKE FİNNEVAYİB, LİKÜLLİ HEMMİN VE GAMMİN , SEYENCELİ Bİ AZAMETİKE YA ALLAH ,Bİ NÜBUVVETİKE YA MUHAMMED,Bİ VELAYETİKE YA ALİ…..
DUA HAZİNESİ-Mustafa Ertuğrul-1990-Sağlam yayınevi….isimli kitabın 157-163. Ncü sahifelerindedir….HER DİLEK İÇİN VE YARDIM İSTENDİĞİNDE...

24-


ESTAĞFURULLAH,İNNEHU KANE TEVVABA,İNNEHU KANE GAFFARA,İNNEHU HUVESSEMİUL ALİYM,HASBİYALLAHU LA İLAHE İLLA HU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM VE LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM, SEHLEN Bİ AFFİKE YA AZİZ……

innehu kane ğaffaren.71/10, innehu kane tevvaba.110/3,innehu huvessemiul aliym.8/61-12/34-41/36-44/6 ncı ayetlerde,hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşil aziym.9/129 ayet.
Nasuh Tevbe için ideal bir dua demeti…..
100-1000 …DİLEĞİNCE OKUNUR….

25-
YA ALLAH,YA AZİM,YA AZİZ, YA FETTAH YA CEBBAR-311
MEŞRU HER DİLEK İÇİN…SAYISINCA OKUNUR…….

26-
MURATLAR İÇİN GÜNLERİN ESMASI ;


PAZAR-YA FETTAH-489, PAZARTESİ-YA LATİF-129, SALI-YA KABİZ-903,
ÇARŞAMBA-YA KAFİ-111,
PERŞEMBE-YA REZZAK-308, CUMA-YA NUR-256, CUMARTESİ-YA GANİY-1060……..

DUA HAZİNESİ.M.ERTUĞRUL,SAĞLAM YAYINEVİ.1990.SHF.80
DİĞER ESMALAR İÇİN AYNİ KİTAP..SHF.64-79…


27-

ALELLAHİ TEVEKKELNA,RABBEFTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMİNA BİL HAKKI VE ENTE HAYRÜL FATİHİYN-


7-ARAF-89.NCU AYET….. Biz sadece Allah'a dayanırız. Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. *
BİRİYLE DAVAN OLDUGUNDA OKUNUR….. HAKSIZSAN OKUMA SANA DÖNER….


28-


23/14. fe tebarakellahü ahsenül halikıyn
23/14……..Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir!


29-


40/64- … fe tebarakellahü rabbül alemin
40/64- ….Ne yücedir O alemlerin Rabbi olan Allah!


Bu iki ayetin peşpeşe okunması da tavsiye edilir…….sayısız heryerde..her zaman….
TÜM MEŞRU DİLEKLER İÇİN OKUNUR VE TÜM NAZARLARI SAVAR……Bi iznillah….


30-


MÜMİN
40/65. Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisiyne lehüd din elhamdü lillahi rabbil alemin
40/65. Gerçek hayat sahibi ancak O'dur, O'ndan başka tapılacak yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na. hep O'na yalvarın! Hamd o alemlerin Rabbi olan Allah'ın
.

DİLEĞİNCE OKU…

31-


3-ALİ İMRAN 173-hasbünellahü ve ni'mel vekil- Allah bize yeter, O ne güzel vekildir

22-HACC 78-ni'mel mevla ve ni'men nasiyr, O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır

2-BAKARA 285-ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr, Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.

BİRLEŞTİREREK ŞÖYLECE……

-hasbünellahü ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasiyr, ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır, Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.


HER ZAMAN , AYAKTA- OTURURKEN--UZANIRKEN….DİLEĞİNCE OKU…..


AŞAĞIYA ÇIKARDIĞIM BU AYET GEREĞİNCE VE İZNİYLE SİZ KURAN İÇİNDEN KOLAYINIZA GELEN YERDEN OKUYUN…YETER Kİ OKUYUN…PEYGAMBERLER VE SEÇİLMİŞLERİN DUA VE SÖZLERİ DE BAŞKA BİR REHBERDİR…VESSELAM…..


73-MÜZZEMMİL
20. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum
fakreu ma teyessere minelkur'ani
'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi
fakreu ma teyessere minhu
ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.
Müzzemmil
(20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.)
Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun.
Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde,
Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun.
Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


BUNLARI GÜNLÜK TESBİHATA VE DİLEKLERE YARDIMCI OLSUN DİYE YAZDIM..SİZ KENDİNİZE UYGUN OLANI DUA KİTAPLARINDAN DA BULABİLİRSİNİZ…KURAN İÇİNDEN DAHA İYİ BULURSUNUZ…PEYGAMBERLER VE SEÇİLMİŞLERİN SÖZLERİNE GÖZ ATIN…..


HER DUANIN VE HER İŞİN BAŞI BİSMİLLAH…….


SONU ELHAMDÜLİLLAH-TIR…


UNUTULMASIN…..


ALLAH-Ü TEALA HAYRINIZA OLAN MEŞRU DİLEKLERİNİZİ KABUL BUYURSUN İNŞALLAH…….rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin (23-/109)
Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın,

ve selamün ala ibadihillezinastafa (27-/59)
Selam onun seçtiği kullarına,

sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun (37-/180)
Güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. ,

ve selamün alel mürselin (37-/181)
Selam tüm peygamberlere!,

Vel hamdü lillahi rabbil alemin(37-/182)Ve hamd alemlerin Rabbi Allah

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

Bu yayına verilen bağlantılar:

Bağlantı Oluştur

<< Ana Sayfa