23 Mart 2008

DOSTLARA MEKTUPLAR-35-O'NUN İNTİKAMI ÖNÜNDE DURABİLECEK VAR MI?

GİDEBİLEĞİM BAŞKA KAPI MI VAR..??...TÜM BENLİĞİM İLE O'NA SIĞINIRIM....


İNTİKAM


KURANDA İNTİKAM


1-3-ALİ İMRAN
(4) Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan* innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd*
vallahü azızün züntikam

Diyanet Vakfı 4.Daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Furkan'ı indirmiştir. Bilinmeli ki, Allah'ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır.
Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır 4-Allah'ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap vardır.
Öyle ya, Allah'ın izzeti var, intikamı var.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ı da indirdi. Şu bir gerçek ki, Allah'ın ayetlerini örtüp inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır.
Ve Allah hem Azîz'dir hem intikam alıcı...
________________________________________



2-5-MAİDE
(95) Ya eyyühellezıne amenu la taktülüs sayde ve entüm hurram ve men katelehu minküm müteammiden fe ceazüm mislü ma katele minen neami yahkümü bihı zeva adlim minküm hedyem baliğal ka'beti ev keffaratün taamü mesakıne ev adlü zalike sıyamel li yezuka ve bale emrih afallahü amma selef ve men ade fe yentekımüllahü minh
vallahü azızün züntikam


Elmalılı Hamdi Yazır 95-Ey iman edenler, sizler ihramda iken av hayvanını öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse Kabe'ye varacak bir kurbanlık olmak üzere öldürdüğü hayvanın dengi bir ceza vardır ki, buna aranızdan adalet sahibi iki kişi hükmeder. Veya bir keffaret vardır ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki bu şekilde yaptığının vebalini tatsın. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bir daha yaparsa Allah onun intikamını alacak.
Allah, azizdir, intikamı vardır.


Yaşar Nuri Öztürk 95 Ey iman sahipleri! İhramda olduğunuz zaman av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse cezası şudur: Öldürdüğü hayvana denk deve-sığır, davar cinsinden, Kâbe'ye varacak kurbanlık bir hediye ki, içinizden adalet sahibi iki kişi belirleyecektir. Yahut yoksullara yedirme şeklinde bir keffâret, yahut buna denk oruç. Taki yaptığının vebalini tatsın. Allah, geçmişi affetmiştir. Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öc alacaktır.
Allah çok güçlüdür, öc alıcıdır.







3-7-Araf
(126) 126. Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabrav ve teveffena müslimın


Diyanet Vakfı 126. Sen sadece Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 126-Senin bize kızman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden ötürü. Ey bizim Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı iman selametiyle al!" dediler.
Yaşar Nuri Öztürk 126 "Sen bizden, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsan. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı müslümanlar olarak al."



4-7-Araf Suresi
(136) 136. Fentekamna minhüm fe ağraknahüm fil yemmi bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilın



Diyanet Vakfı 136. Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.
Elmalılı Hamdi Yazır 136-Biz de ayetlerimize yalan dedikleri ve onlara kulak asmadıkları için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk.
Yaşar Nuri Öztürk 136 Bunun üzerine biz de onlardan öc aldık: Ayetlerimizi yalanladıkları, onlara aldırmazlık ettikleri için hepsini suda boğduk.
________________________________________




5-9-Tevbe Suresi

74. Yahlifune billahi ma kalu ve le kad kalu kelimetel küfri ve keferu ba'de islamihim ve hemmu bi ma lem yenalu ve ma nekamu illa en ağnahümüllahü ve rasulühu min fadlih fe iy yetubu yekü hayral lehüm ve iy yetevellev yüazzibhümüllahü azaben elımen fid dünya vel ahırah ve ma lehüm fil erdı miv veliyyiv ve la nasıyr


Diyanet Vakfı 74. (Ey Muhammed! O sözleri) söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve müslüman olduktan sonra kâfir oldular. Başaramadıkları bir şeye (Peygambere suikast yapmaya) de yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resûlü kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar. Eğer tevbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da, ahirette de elem verici bir azaba çarptıracaktır. Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 74-Allah'a, söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Andolsun ki, o küfür sözünü söylediler, müslüman olduktan sonra yine kafirlik ettiler ve başaramadıkları cinayeti kurdular. Oysa öç almaya kalkmaları için kendilerini Allah'ın peygamberiyle, ilahı lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep de yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur, şayet yan çizerlerse Allah onları dünyada ve ahirette acı bir azaba uğratır; onların yeryüzünde ne bir kayırıcısı ne de bir yardımcısı bulunur.
Yaşar Nuri Öztürk 74 Söylemediklerine ilişkin Allah'a yemin ediyorlar. Yemin olsun ki, o küfür sözünü söylediler. İslam'a girmeleri ardından küfre saptılar. Başaramadıkları bir şeyi tasarladılar. Oysaki intikal almaları için, Allah'ın ve resulünün, Allah'ın lütfuyla kendilerini zengin etmiş olmasından başka bir sebep de yoktu. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yan çizerlerse Allah onlara dünyada da âhirette de acıklı bir azapla azap edecektir. Ve yeryüzünde onların ne bir dostu olacaktır ne de bir yardımcısı.
________________________________________




6-14-İBRAHİM
(47) Fe la tahsebennellahe muhlife va'dihı rusüleh
innellahe azızün züntikam


Diyanet Vakfı 47. O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Çünkü Allah mutlak üstündür,
kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.

Elmalılı Hamdi Yazır 47-O halde sakın Allah'ı, peygamberlerine verdiği sözden cayacağım sanma!
Şüphesiz Allah güçlüdür, intikam sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk 47 Sakın Allah'ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma.
Allah Azîz'dir, intikam da alır.
________________________________________





7- 15-Hicr Suresi
(79) Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın


Diyanet Vakfı 79. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 79-Onlardan da intikam aldık, kişi de apaçık önde bulunuyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 79 Onlardan intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.
________________________________________


8-30-Rum Suresi

47. Ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul mü'minın



Diyanet Vakfı 47. Andolsun ki, biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler. (Onları dinlemeyip) günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer.
Elmalılı Hamdi Yazır 47-Andolsun ki, senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık delillerle vardılar. Onun üzerine suç işleyenlerden intikam aldık. Mü'minlere yardım ise üzerimizde bir hak oldu.
Yaşar Nuri Öztürk 47 Yemin olsun biz, senden önce de resulleri toplumlarına gönderdik, onlara açık kanıtlar getirdiler. Nihayet, günah işleyenlerden öc aldık. İnananlara yardım etmek bizim üzerimizde bir haktı.
________________________________________




9-32-Secde Suresi
22. Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun


Diyanet Vakfı 22. Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı veririz.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Rabbinin ayetleriyle (kendisine) öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir. Muhakkak Biz, suçlulardan intikam alırız.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Suçlulardan mutlaka intikam alacağız biz!





10-39-Zümer Suresi
(37) Ve mey yehdillahü fema lehu mim müdıll
e leysellahü bi azızin zintikam

Diyanet Vakfı 37. Allah kime de hidayet ederse, artık onu saptıracak yoktur.
Allah, mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir?

Elmalılı Hamdi Yazır 37-Her kime de Allah hidayet verirse onu da şaşırtacak yoktur.
Allah, intikam sahibi, çok güçlü değil midir?!

Yaşar Nuri Öztürk 37 Allah'ın kılavuzluk ettiğini ise saptıran olamaz.
Allah Azîz ve intikam alıcı değil mi?





11-43-Zuhruf Suresi
(25) Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın



Diyanet Vakfı 25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Bunun üzerine Biz de onlardan intikamım aldık. Bak o yalan söylüyorsun diyenlerin sonu nasıl oldu?
Yaşar Nuri Öztürk 25 Bunun üzerine onlardan öc aldık. Bir bak, nice olmuştur o yalanlayanların sonu!






12-43-Zuhruf Suresi

41. Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun


Diyanet Vakfı 41. Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız.
Elmalılı Hamdi Yazır 41-Şu halde şayet Biz seni alıp götürürsek (hayatını sona erdirsek), elbette onlardan intikam alacağız.
Yaşar Nuri Öztürk 41 Ya biz, seni alıp götürdükten sonra onlardan öc alırız;





13-41-ZUHRUF-

55. Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn

Diyanet Vakfı 55. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk.
Elmalılı Hamdi Yazır 55-Böylece Bizi gazaplandırdıkları zaman Biz de kendilerinden intikam aldık, hepsini birden boğuverdik.
Yaşar Nuri Öztürk 55 Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince, biz de onlardan öc aldık; hepsini suya gömüverdik.



14-44-Duhan
(16) 16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun


Diyanet Vakfı 16. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz!


15-47-Muhammed

4. Fe iza lekıytümüllezıne keferu fe darber rikab hatta iza eshantümuhüm fe şüddül vesaka fe imma mennem ba'dü ve imma fidaen hatta tedaal harbü evzaraha zalik ve lev yeşaüllahü lentesara minhüm ve lakil li yeblüve ba'daküm bi ba'd vellezıne kutilu fı sebılillahi fe ley yüdılle a'malehüm


Diyanet Vakfı 4. (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Onun için küfredenlerle muharebeye tutuştuğunuz da hemen boyunlarını vurmaya bakın! Ta kuvvetlerini derinden kırıp tepeleyinceye kadar (üstünlük sağladıgınızda) bağı sıkı basın (sıkıca bağlayın kalanlarını); harp ağırlıklarını atana kadar (savaş sona erinceye değin), sonra ister karşılıksız salıverin, ister fidye karşılığında. Böyledir bu; şayet Allah dilese kesinlikle onlardan intikamını alır, ancak sizi birbirinizle imtihan edecek. Allah yolunda öldürülenlere gelince, onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Küfre batmışlarla burun buruna geldiğinizde, boyunlar vurulur. Nihayet onları bastırıp sindirdiğinizde, antlaşma bağını sıkı bağlayın. Artık bundan sonrası ya bir bağışlama ya bir fidyedir. Nihayet, harp, ağırlıklarını yere bırakır. İşte böyle! Eğer Allah dileseydi, onlardan öc alırdı. Ama kiminizi kiminizle denemek için böyledir. Allah yolunda öldürülenlerin amelleri asla göz ardı edilmeyecektir.



VE BAŞKA BİR DEYİMLE ÖÇ ALMA....




17-İSRA

69. Em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa

Diyanet Vakfı 69. Yahut O'nun, sizi bir kez daha oraya (denize) gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak, inkâr etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra, bundan dolayı kendinize (intikamınızı almak için) bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız.
Elmalılı Hamdi Yazır 69-Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize herşeyi kırıp büken bir fırtına salıvererek hepinizi yaptığınız nankörlük sebebiyle boğmayacağından, sonra da Bize karşı onun öcünü alacak birini bulamamanızdan emin misiniz?
Yaşar Nuri Öztürk 69 Yoksa sizi bir kez daha oraya gönderip üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak, inkâr ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sizin adınıza, bizden bunun öcünü alacak birini de bulamazsınız.
________________________________________


21-ENBİYA
68. Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın

Diyanet Vakfı 68. (Bir kısmı:) Eğer iş yapacaksanız, yakın onu da tanrılarınıza yardım edin! dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 68-(Onlar): "Siz bunu yakın da tanrılarınızın öcünü alın, eğer birşey yapacaksanız!" dediler.
Yaşar Nuri Öztürk 68 Dediler: "Yakın bunu! Eğer birşey yapacak kişilerseniz, ilahlarınıza yardım edin."





77. Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın

Diyanet Vakfı 77. Onu, âyetlerimizi inkâr eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar, fena bir kavim idi; bu yüzden topunu birden (suya) gömdük.
Elmalılı Hamdi Yazır 77-Ayetlerimize yalan diyen kavimden öcünü aldık. Gerçekten onlar kötü bir kavimdiler, Biz de hepsini birden boğuverdik.
Yaşar Nuri Öztürk 77 Ona, ayetlerimizi yalanlayan topluluğa karşı yardım ettik. Kötülüğün toplumuydu onlar. Hepsini birden batırıp boğduk.
________________________________________


23-MÜMİNUN


39. Kale rabbinsurnı bima kezzebun
Diyanet Vakfı 39. O peygamber: Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol!
Elmalılı Hamdi Yazır 39-O peygamber: "Ey Rabbim, bana yalan söylüyorsun demelerinin öcünü al!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 39 O peygamber şöyle yakardı: "Rabbim, beni yalanlamaları karşısında yardım et bana!"


26-ŞUARA


227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun

Diyanet Vakfı 227. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 227-Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çokça zikredenler ve kendilerine haksızlık edildikten sonra öclerini alanlar müstesna. O haksızlık edenler hangi inkılaba münkalib olacaklarını (hangi akibete yuvarlanacaklarını) yarın bilecekler.
Yaşar Nuri Öztürk 227 İman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra başarıya ulaşanlar böyle değillerdir. Zulmedenler, hangi devrime uğrayıp baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler.
________________________________________

42-ŞURA

41. Ve lemenintesara ba'de zulmihı fe ülaike ma aleyhim min sebıl


Diyanet Vakfı 41. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlara yapılacak bir şey yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır 41-Her kim zulme uğradıktan sonra öcünü alırsa artık onlar üzerine (ceza vermek için herhangi bir) yol yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk 41 Zulme uğratılışı ardından kendini savunana gelince, böyleleri aleyhine yol aranamaz.
________________________________________




85-BURUC

8. Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.

Diyanet Vakfı 8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.



VE...O'NUN İNTİKAMI VE ÖÇ ALMASINDAN KORKUN AMA....SAKIN OLA Kİ

UMUDUNUZU


KAYBETMEYİN...YETER Kİ O'NA DÖNECEĞİNİZİ BİLİN....



YUSUF-(12/87 ) ayete bakalım, “la tey'esü min ravhillah, innehu la yey'esü min ravhillahi illel kavmil kafirun" (Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin, kafir kavimden başkası O'ndan ümid kesmez, yani ancak kafir olan ümid keser)


(ZUMER-39/53) "ya ibadiyelleziyne esrefu ala enfüsihim la taknetu min rahmetillah, innallahe yağfiruzzunube cemia, innehu huvelgafururrahiym" (nefislerine zulmeden israfa giden itaatle emredilen kullarım, Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin, Allah bütün günahları bağışlar, 0 gafur ve rahimdir). Bu ayet bütün günahların affedileceğini söylüyor. Yani ümidsizlik yok.


24-NUR

42. Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve ilellahil masiyr


42-Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. dönüş de ancak Allah'adır.

BU SÖZ COK YERDE GECER..SADECE HATIRLATMA İÇİN BUNU ALDIM....


40-MÜMİN
1. Ha mim

2. Tenzilül kitabi minellahil azizil alim

3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil masiyr


2-3-Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. dönüş ancak O'nadır.


50-KAF

43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masiyr

43-Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. dönüş de ancak bizedir.


BENDEN HATIRLATMA...GERİSİ SİZE KALMIŞ..KARARI KENDİNİZ VERECEKSİNİZ..HESABI DA....

BUYURUN TEKRAR İŞTE KURAN SİZE DE SÖYLÜYOR....


88-GAŞİYE

25. İnne ileyna iyabehüm.

Diyanet Vakfı 25. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Onlar, mutlaka döne dolaşa Bize geleceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.


26. Sümme inne 'aleyna hisabehüm.
Diyanet Vakfı 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Sonra da mutlaka Bize hesap vereceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.


39-ZÜMER-9-hel yestevillezıne ya'lemune vellezine la ya'lemun

9-“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”



17-İSRA-34…..evfu bil ahd innel ahde kane mes'ula
17-34-…………Ahdinize vefalı olun çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.


40-MÜMİN

27. Ve kale musa inni uztü bi rabbi ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hisab

Diyanet Vakfı 27. Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Musa da: "Muhakkak ben, hesap gününe inanmayan her ululuk taslayandan Rabbime ve Rabbinize sığındım!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Mûsa dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana sığındım."
________________________________________
68-KALEM

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikra ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne



Diyanet Vakfı 51. O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 51-Ve gerçekten o küfredenler o zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı; bir de durmuşlar: "O şüphesiz bir deli." diyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 51 O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı.

Diyanet Vakfı 52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.
Elmalılı Hamdi Yazır 52-Halbuki o (Kur'an) bütün akıllı alemler için bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk 52 Oysaki o Zikir/Kur'an âlemler için bir öğütten başka şey değildir.


81-TEKVİR


27. In huve illa zikrun lil'alemiyne.
Diyanet Vakfı 27. O, herkes için, bir öğüttür,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-O, sadece bir öğüttür, alemler için.
Yaşar Nuri Öztürk 27 O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.



28. Limen şae minkum en yestekıyme,.

Diyanet Vakfı 28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
Yaşar Nuri Öztürk 28 İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.



29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Diyanet Vakfı 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!






7-ARAF-23 kale
rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
Diyanet Vakfı 23. (Adem ile eşi) dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.


21-ENBİYA-87……(yunus dediki)…
………el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

Diyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"


28-KASAS-16-kale
rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli ....fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym

Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla
dedi,
Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.




2-BAKARA-286-. leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* ….rabbena la tüahızna in nesina ev ahta'na*..

2-286-DİYANET- Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. ..Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma…sorgulama…hesaba çekme…

12-YUSUF

21-……vallahü galibün ala emrihi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun


DİYANET-21-….Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.

ELMALILI-21-…….Allah, yaptığı işte üstün bir güce sahiptir, fakat insanların çoğu bilmezler.

Y.NURİ-21-………..Allah, kendi emrine Gâlib'dir/kendi emrine hükmeder. Ama insanların çokları bilmiyorlar.





12-YUSUF
100…….inne rabbi latiyfül lima yeşa' innehu hüvel alimül hakim
100…. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."


101-….fatırıssemavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahirah teveffeni müslimev ve elhıkni bis salihiyn
101…. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!"



7-ARAF- 185-.... fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yü'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)





rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin (23-/109)

ve selamün ala ibadihillezinastafa (27-/59)

sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun (37-/180) ve selamün alel mürselin (37-/181)

Vel hamdü lillahi rabbil alemin(37-/182)

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa