24 Mart 2008

DOSTLARA MEKTUPLAR-36-YERYÜZÜNÜN ACI AMA GEÇERLİ TEK İLACI:SABIR

ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR


2-BAKARA
(45) Vesteiynu bis
sabri
ves salah* ve inneha le kebiratün illa alel haşiiyn


Diyanet Vakfı 45.
Sabır
ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 45-Bir de
sabır
ve namazla yardım isteyin. gerçi bu ağır gelir; ancak saygılı kimselere değil.
Yaşar Nuri Öztürk 45
Sabra
ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir.BAKARA
(153) Ya eyyühellezine amenüsteiynu bis
sabr
i ves salah*
innellahe meas sabirın

Diyanet Vakfı 153. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü
Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.

Elmalılı Hamdi Yazır 153-Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin! Şüphe yok ki,
Allah sabredenlerle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk 153 Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki,
Allah sabredenlerle beraberdir.


155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve
beşşiris sabirın


Diyanet Vakfı 155. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber! )
Sabredenleri müjdele !


Elmalılı Hamdi Yazır 155-Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz.
Müjdele o sabırlılara


Yaşar Nuri Öztürk 155 Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz.
Sabredenlere müjdele.BAKARA
(177) Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves
sabirıne
fil be'sai ved darrai ve hıynel be's* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun

Diyanet Vakfı 177. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında
sabreder.
İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!
Elmalılı Hamdi Yazır 177-Erginlik, yüzlerinizi bir doğu bir batı tarafına çevirmeniz değildir. Ancak eren Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirler uğrunda seve seve mal veren, hem namazı kılan, hem zekatı veren, sözleştikleri vakit sözlerini yerine getiren, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve savaşın kızıştığı anda
sabır gösterenlerdir
. İşte bunlardır doğru olanlar ve bunlardır Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlar.
Yaşar Nuri Öztürk 177 Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda erginlik/dürüstlük değildir. Hayırda erginlik/dürüstlük o kişinin hakkıdır ki, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır; akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda kalmışa, yoksullara, özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir, namazı/duayı yerine getirir,zekâtı öder. Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar; bolluk ve bereket zamanı kadar, zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da
sabırlıdırlar.
İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar. İşte bunlardır takva sahipleri.BAKARA
(249) Fe lemma fesale talutü bil cünudi kale innellahe mübtelıküm bi neher* fe men şeribe minhü fe leyse minnı* vemel lem ya'amhü fe innehu minnı illa menığterafe gurfetem bi yedih* fe şeribu minhü illa kalılem minhüm* fe lemma cavezehu hüve vellezıne amenu meahu kalu la takate lenel yevme bi calute ve cünudih*kalellezıne yezunnune ennehüm mülakullahi kem min fietin kalıletin ğalebet fieten kesıratem bi iznillah*
vallahü meas sabirın


Diyanet Vakfı 249. Tâlût askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca: Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: Bugün bizim Câlût'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar: Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir.
Allah sabredenlerle beraberdir,
dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 249-Talut ordusuyla hareket ettiği zaman: "Allah sizi bir ırmakla deneyecek, kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmazsa işte o, bendendir, ancak eliyle bir avuç alanlara izin var." dedi. Derken oraya varır varmaz pek azı hariç hepsi ondan içtiler. Talut ve beraberinde iman edenler ırmağı geçtiler. O zaman da: "Bizim bugün Calut ve ordusuyla savaşacak gücümüz yok." dediler. Allah'a ulaşacaklarına inananlar: "Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle sayıca çok bir topluluğu yenmiştir.
Allah sabırlılarla beraberdir."
dediler.
Yaşar Nuri Öztürk 249 Tâlût, askerleriyle yola çıkınca dedi ki: "Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. O halde, ondan içen benden değildir. Ama onu tatmayan bendendir. Eliyle bir avuç alan kişi başka." Bunun ardından, pek azı müstesna olmak üzere ondan içtiler. Nihayet o ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçtiklerinde şöyle dediler: "Bugün bizim Câlût'a ve ordusuna karşı hiçbir gücümüz yoktur." Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular: "Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir.
Allah sabredenlerle beraberdir."


BAKARA
(250) Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu
rabbena efrığ aleyna sabrav
ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

Diyanet Vakfı 250. Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında:
Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır.
Bize cesaret ver ki tutunalım. Kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 250-Calut ve ordusuna karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler: "Ey bizleri yetiştiren
Rabbimiz, üzerimize sabır dök
, ayaklarımıza sebat ve dayanıklılık ver ve bizi bu kafirler topluluğuna karşı zafere ulaştır."
Yaşar Nuri Öztürk 250 Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar:
"Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır
. Ayaklarımızı yere sağlam bastır. Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et."3-ALİ İMRAN
(142) Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya'lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya'lemes
sabirın

Diyanet Vakfı l42. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden,
sabredenleri
ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?
Elmalılı Hamdi Yazır 142-Yoksa siz, Allah içinizden savaşanları ve
sabredenleri
hiç belirlemeden cennete gireceğinizi mi sandınız.
Yaşar Nuri Öztürk 142 Yoksa siz, Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden,
sabredenleri
seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?


ALİ İMRAN
(146) Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu*
vallahü yühıbbüs sabirın

Diyanet Vakfı 146. Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler.
Allah sabredenleri sever.

Elmalılı Hamdi Yazır 146-Nice peygamberler vardır ki, bir çok Allah erleri onların maiyyetinde savaştı ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, zaaf göstermediler ve baş eğmediler.
Allah da sabredenleri sever.

Yaşar Nuri Öztürk 146 Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır.
Allah sabredenleri sever.


ALİ İMRAN
(200) Ya eyyühellezıne
amenusbiru ve sabiru
ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun

Diyanet Vakfı 200-Ey iman edenler!
Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.
(Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.


Elmalılı Hamdi Yazır 200-Ey iman edenler,
sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin,
savaş için hazır ve tetikte bulunun ve Allah'tan korkun ki arzularınıza eresiniz!

Yaşar Nuri Öztürk 200 Ey iman sahipleri!
Sabredin, sabır yarışı yapın,
nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah'tan sakının ki, kurtuluşa erebilesiniz.7-ARAF
(126) Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna
rabbena efrığ aleyna sabrav
ve teveffena müslimın

Diyanet Vakfı 126. Sen sadece Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun.
Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver,
müslüman olarak canımızı al,
dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 126-Senin bize kızman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden ötürü.
Ey bizim Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır
ve canımızı iman selametiyle al!"
dediler.
Yaşar Nuri Öztürk 126 "Sen bizden, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsan.
Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır.
Canımızı müslümanlar olarak al."
8-ENFAL
(46) Ve etıy'ullahe ve rasulehu ve la tenazeu fe tefşelu ve tezhebe rıhuküm vasbiru
innellahe meas sabirın


Diyanet Vakfı 46. Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin.
Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Elmalılı Hamdi Yazır 46-Allah'a ve peygamberlerine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer ve devletiniz elden geçer. Bir de sabırlı olun, çünkü
Allah sabredenlerle beraberdir.

Yaşar Nuri Öztürk 46 Allah'a ve resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; yoksa korkuya kapılırsınız, rüzgârınız kesilir. Sabredin;
Allah sabredenlerle beraberdir

ENFAL
(65) Ya eyyühen nebiyyü harridıl mü'minıne alel kıtal iy yeküm minküm işrune
sabirune
yağlibu mieteyn ve iy yeküm minküm mietüy yağlibu elfem minellezıne keferu bi ennehüm kavmül la yefkahun

Diyanet Vakfı 65. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden
sabırlı
yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.
Elmalılı Hamdi Yazır 65-Ey peygamber, mü'minleri cihada teşvik et! Eğer sizden
sabreden
yirmi kişi olursa ikiyüz kişinin üstesinden gelir ve eğer sizden yüz kişi olursa o küfredenlerden binini alteder. Çünkü onlar, gerçeği kavrayamayan anlayışsız bir topluluktur.
Yaşar Nuri Öztürk 65 Ey Peygamber! Müminleri çarpışmaya teşvik et! Sizden
sabırlı
yirmi kişi olsa, küfre sapanların iki yüzüne galip gelir; sizden yüz kişi olsa, onların binine galebe çalar. Çünkü onlar gereğince anlamayan bir topluluktur.


ENFAL
(66) El ane haffefellahü anküm ve alime enne fıküm da'fa fe iy yeküm minküm mietün sabiratüy yağlibu mieteyn ve iy yeküm minküm elfüy yağlibu elfeyni bi iznillah
vallahü meas sabirın


Diyanet Vakfı 66. Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler.
Allah sabredenlerle beraberdir.

Elmalılı Hamdi Yazır 66-Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf bulunduğunu bildi. Şimdi sizden sabredecek yüz kişi olursa, ikiyüz kişiyi alteder. Sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle ikibin kişiye üstün gelir.
Allah sabredenlerle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk 66 Şimdi, Allah yükünüzü hafifletti. Bilmiştir ki, sizde bir zaaf var. İçinizden sabırlı yüz kişi olsa, iki yüz kişiye galip gelir; sizden bin kişi olsa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galebe çalar.
Allah, sabredenlerle beraberdir!

________________________________________


12-YUSUF
(18) Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm
emra fe sabrun cemıl
vallahül müsteanü ala ma tesıfun

Diyanet Vakfı 18. Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. (Yakub) dedi ki: Bilakis nefisleriniz size (kötü) bir işi güzel gösterdi. Artık
(bana düşen) hakkıyla sabretmektir.
Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan, ancak Allah'tır.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Babaları:"Hayır, nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sevketmiştir. Artık
bana düşen güzelce sabretmektir.
Sizin söyledikleriniz karşısında yardımına sığınılacak Allah'tır ancak!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 18 Yûsuf'un gömleği üstüne sahte bir kan çalmışlardı, getirdiler. Babaları dedi ki: "İş, söylediğiniz gibi değil. Nefisleriniz sizi aldatıp bir işe itmiş. Artık
bana düşen, güzelce sabretmek.
Anlattıklarınıza karşı yalnız Müsteân olan Allah'tan yardım istenir."


YUSUF
(83) Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm
emra fe sabrun cemıl
asellahü ey ye'tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım

Diyanet Vakfı 83. (Babaları) dedi ki: "Hayır, nefisleriniz sizi (böyle) bir işe sürükledi.
(Bana düşen) artık, güzel bir sabırdır.
Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."
Elmalılı Hamdi Yazır 83-Babaları dedi ki: "Yok sizi nefsiniz aldatmış; artık
(bana düşen) güzel bir sabır!
Umulur ki Allah bana hepsin! birden getirir. Gerçek şu ki, herşeyi bilen O'dur, her yaptığım bir hikmete göre yapan O'dur."
Yaşar Nuri Öztürk 83 Yakub dedi ki: "Hayır, öyle değil, nefisleriniz sizi yine bir işe itmiş.
Bana düşen yine güzel bir sabra sarılmak.
Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü Alîm olan O, Hakîm olan O'dur."


16-NAHL
(127)
Vasbir ve ma sabruke illa billahi
ve la tahzen aleyhim ve la tekü fı daykım mimma yemkürum

Diyanet Vakfı 127.
Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir.
Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!
Elmalılı Hamdi Yazır 127-
Sabret, sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir
ve onlar için üzülme, kurdukları tuzaktan dolayı telaş da etme!
Yaşar Nuri Öztürk 127
Sabret! Senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır.
Onlar için tasalanma! Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden de telaşlanma!


16-NAHL
128. İnnellahe meallezınettekav vellezıne hüm muhsinun

Diyanet Vakfı 128. Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 128-Zira muhakkak ki Allah, takva sahibi olanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk 128 Hiç kuşkusuz, Allah, sakınanlar ve güzel düşünüp güzel iş yapanlarla beraberdir.


18-KEHF
(67) Kale inneke len testetıy'a meıye
sabra

Diyanet Vakfı 67. Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe
sabr
edemezsin.
Elmalılı Hamdi Yazır 67-O: "Doğrusu sen benimle beraber olmaya
sabr
edemezsin.
Yaşar Nuri Öztürk 67 Dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe
dayan
amazsın."


KEHF
(69) Kale setecidünı in şaellahü
sabirav
ve la a'sıy leke emra

Diyanet Vakfı 69. Musa: İnşaallah, dedi, sen beni
sabreder
bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Elmalılı Hamdi Yazır 69-Musa: "İnşallah beni
sabırlı
bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem." dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 69 Mûsa dedi ki: "Allah dilerse beni
sabırlı
bulacaksın"


KEHF
(72) Kale e lem e kul inneke len testetıy'a meıye
sabra

Diyanet Vakfı 72. (Hızır:) Ben sana, benimle beraberliğe
sabr
edemezsin, demedim mi? dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 72-O: "Demedim mi ki sen benimle beraber olmaya
sabr
edemezsin?" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 72 Dedi: "Ben söylemedim mi, sen benimle beraberliğe asla
dayan
amazsın!"
________________________________________


KEHF
(75) Kale elem e kul leke inneke len testetıy'a meıye
sabra

Diyanet Vakfı 75. (Hızır:) Ben sana, benimle beraber (olacaklara)
sabr
edemezsin, demedim mi? dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 75-"Doğrusu sen benimle asla
sabr
edemezsin demedim mi sana?" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 75 Dedi: "Ben sana söylemedim mi, sen benimle beraberliğe asla
dayan
amazsın."
________________________________________KEHF
(78) Kale haza firaku beynı ve beynik se ünebbiüke bi te'vıli ma lem testetı' aleyhi
sabra

Diyanet Vakfı 78. (Hızır) şöyle dedi: "İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana,
sabr
edemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim."
Elmalılı Hamdi Yazır 78-O: "İşte bu, seninle benim ayrılmamız olacak! Şimdi sana o
sabr
edemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereyim.
Yaşar Nuri Öztürk 78 Dedi ki: "İşte bu, seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana
tahammül
edemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim."
________________________________________


KEHF
(82) Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetımeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzül lehüma ve kane ebuhüma saliha fe erade rabbüke ey yeblüğa eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma rahmetem mir rabbik ve ma fealtühu an emrı zalike te'vılü ma lem testı' aleyhi
sabra


Diyanet Vakfı 82. "Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında
sabr
edemediğin şeylerin iç yüzü budur."
Elmalılı Hamdi Yazır 82-Gelelim duvara; o,şehirde iki yetim oğlanındı, altında onlar için saklanmış bir define vardı ve babaları iyi bir zat idi. Onun için Rabbin onların erginlik çağına ermelerini, definelerini çıkarmalarını diledi. Bütün bunlar, Rabbinden bir rahmet olmak üzeredir ve ben hiçbirini kendi görüşümle yapmadım. İşte senin
sabr
edemediğin şeylerin açıklaması!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 82 "Ve duvar. Duvar, o kentte yaşayan iki yetim oğlanındı. Altında, oğlanlara ait bir define vardı. Oğlanların babası da hayır ve barış seven bir kimse olarak yaşamıştı. Rabbin istedi ki, o çocuklar ergenliklerine ulaşsınlar da Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendi buyruğumun sonucu olarak yapmadım. İşte senin
sabr
etmeye güç yetiremediğin şeylerin içyüzü budur."


21-ENBİYA
(85) Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl
küllüm mines sabirın


Diyanet Vakfı 85. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifi de (yâdet).
Hepsi de sabreden kimselerdendi.
Elmalılı Hamdi Yazır 85-İsmail, İdris ve Zülkifl'i de.
Hepsi sabredenlerdendi.

Yaşar Nuri Öztürk 85 İsmail, İdris, Zülkifl,
hepsi sabredenlerdendi.


22-HACC
(35) Ellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ves
sabirıne
ala ma esabehüm vel mükıymis salati ve memma razaknahüm yünfikun

Diyanet Vakfı 35. Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene
sabrederler,
namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 35-Ki Allah anıldığı zaman, kalpleri oynar; kendilerine gelen musibete
sabreder;
namazı devamlı kılar ve kendilerine verdiğimiz şeylerden başkalarına dağıtırlar.
Yaşar Nuri Öztürk 35 Onlar öyle insanlardır ki, Allah anıldığında kalpleri titrer; başlarına gelene
sabrederler,
namazı/duayı yerine getirirler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler.28-KASAS
(80) Ve kalellezıne utül ılme veyleküm sevabüllahi hayrul li men amene ve amile saliha ve la yülekkaha illes
sabirun

Diyanet Vakfı 80. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler: Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükâfatı daha üstündür. Ona da ancak
sabredenler
kavuşabilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 80-Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise: "Yazıklar olsun size! Allah'ın sevabı, iman edip iyi işler yapanlar için daha hayırlıdır. Ona ise sadece
sabredenler
kavuşturulur." dediler.
Yaşar Nuri Öztürk 80 Kendilerine ilim verilmiş olanlar şöyle demişti: "Yazıklar olsun size! İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapan kişi için Allah'ın vereceği karşılık daha üstündür. Ama buna, sadece
sabredenler
ulaştırılır."
________________________________________


33-AHZAB
(35) İnnel müslimıne vel müslimati vel mü'minıne vel mü'minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati
ves sabirıne ves sabirati
vel haşiıyne vel haşiati vel mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma

Diyanet Vakfı 35. Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar,
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar
, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 35-Bütün müslüman erkekler, müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, doğruluk yapan erkekler, doğruluk yapan kadınlar,
sabreden erkekler sabreden kadınlar
, mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, zekat veren erkekler, zekat veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı Çok anan erkekler ve kadınlar yok mu, işte bunlara Allah bir bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
Yaşar Nuri Öztürk 35 Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar,
sabreden erkekler, sabreden kadınlar,
Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler, Allah'ı çok anan kadınlar.
________________________________________


37-SAFFAT
(102) Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye inni era fil menami enni ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines
sabirın

Diyanet Vakfı 102. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni
sabredenlerden
bulursun, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 102-(Oğlu) yanında koşma çağına gelince : "Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?" dedi. (Çocuk da): "Babacığım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah
sabredenlerden
bulacaksın!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 102 Çocuk onunla birlikte koşacak yaşa gelince, İbrahim dedi: "Yavrucuğum, uykuda/düşte görüyorum ki ben seni boğazlıyorum. Bak bakalım sen ne görürsün/sen ne dersin?" "Babacığım, dedi, emrolduğun şeyi yap! Allah dilerse beni
sabredenlerden
bulacaksın."
________________________________________


38-SAD
(44) Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü
sabira
nı' mel abd innehu evvab

Diyanet Vakfı 44. Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u
sabırlı
(bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 44-Bir de: "Elinle bir demet al da onunla(Eşine) vur; yemininde durmamazlık etme." dedik. Gerçekten Biz onu
sabırlı
bulduk; ne güzel kul! Hakikaten o bir evvabtır (daima Allah'a yönelmektedir).
Yaşar Nuri Öztürk 44 "Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminine ters düşmüş olma!" dedik. Biz onu
sabırlı
bulduk. Ne güzel kuldu o! Bize yönelen, yakaran biriydi o.


39-ZÜMER
(10) Kul ya ıbadillezıne amenütteku rabbeküm lillezıne ahsenu fı hazihid dünya haseneh ve erdullahi vasiah innema yüveffes
sabirune
ecrahüm bi ğayri hısab


Diyanet Vakfı 10. (Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız
sabredenlere
, mükâfatları hesapsız ödenecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Tarafımdan söyle: "Ey iman eden kullarım, Rabbinize takva ile sığının. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Ancak
sabredenler
mükafatlarına hesapsız erdirilir."
Yaşar Nuri Öztürk 10 Tarafımdan söyle: "Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun! Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davranalara güzellik var. Allah'ın toprağı/yeryüzü geniştir. Sadece
sabredenlere,
ücretleri hesapsız ödenecektir."70-MEARİC
(5) Fasbir sabren cemiylen.

Diyanet Vakfı 5. (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-O halde sabret biraz, güzel bir sabır ile!
Yaşar Nuri Öztürk 5 Artık güzel bir sabırla sabret!
________________________________________


ASR
(3) İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis
sabr

Diyanet Vakfı 3.Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve
sabrı
tavsiye edenler müstesnadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve
sabrı
tavsiyeleşenler başka.
Yaşar Nuri Öztürk 3 İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine
sabrı
önerenler müstesnadır.VE KURAN ÖZETİ SAYILABİLECEK BİR SURE....BİRARAYA GELEN

MÜMİNLERİN AYRILMA ZAMANI

OKUYARAK BİRBİRLERİNE HATIRLATTIKLARI...103 - ASR
Bismillahirrahmanirrahim1. Vel asr

2. İnnel insane le fi husr

3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr


Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...
________________________________________
Diyanet Vakfı 1. Asra yemin ederim ki
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun Asra ki,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/sabah namazına/ikindi vaktine/Asrısaadet'e ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-insan mutlaka bir ziyandadır.
Yaşar Nuri Öztürk 2 İnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiyeleşenler başka.
Yaşar Nuri Öztürk 3 İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
________________________________________


1-İNANANLAR,
2-İYİ AMEL YAPANLAR,
3-HAKKI,
4-SABRI TAVSİYE EDENLER......ZİYANDAN KURTULUR.....

HER ŞEYİNİZ YETERLİ OLSUN...

39-ZÜMER-9-hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun

9-“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”


17-İSRA-34…..evfu bil ahd innel ahde kane mes'ula
17-34-…………Ahdinize vefalı olun çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.


40-MÜMİN

27. Ve kale musa inni uztü bi rabbi ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hisab

Diyanet Vakfı 27. Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Musa da: "Muhakkak ben, hesap gününe inanmayan her ululuk taslayandan Rabbime ve Rabbinize sığındım!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Mûsa dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana sığındım."
________________________________________
68-KALEM

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikra ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyneDiyanet Vakfı 51. O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 51-Ve gerçekten o küfredenler o zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı; bir de durmuşlar: "O şüphesiz bir deli." diyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 51 O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı.

Diyanet Vakfı 52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.
Elmalılı Hamdi Yazır 52-Halbuki o (Kur'an) bütün akıllı alemler için bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk 52 Oysaki o Zikir/Kur'an âlemler için bir öğütten başka şey değildir.


81-TEKVİR


27. In huve illa zikrun lil'alemiyne.
Diyanet Vakfı 27. O, herkes için, bir öğüttür,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-O, sadece bir öğüttür, alemler için.
Yaşar Nuri Öztürk 27 O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.28. Limen şae minkum en yestekıyme,.

Diyanet Vakfı 28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
Yaşar Nuri Öztürk 28 İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Diyanet Vakfı 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!


7-ARAF-23 kale
rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
Diyanet Vakfı 23. (Adem ile eşi) dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.


21-ENBİYA-87……(yunus dediki)…
………el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

Diyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"


28-KASAS-16-kale
rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli ....fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym

Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla
dedi,
Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.
2-BAKARA-286-. leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* ….rabbena la tüahızna in nesina ev ahta'na*..

2-286-DİYANET- Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. ..Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma…sorgulama…hesaba çekme…

12-YUSUF

21-……vallahü galibün ala emrihi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun


DİYANET-21-….Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.

ELMALILI-21-…….Allah, yaptığı işte üstün bir güce sahiptir, fakat insanların çoğu bilmezler.

Y.NURİ-21-………..Allah, kendi emrine Gâlib'dir/kendi emrine hükmeder. Ama insanların çokları bilmiyorlar.

12-YUSUF
100…….inne rabbi latiyfül lima yeşa' innehu hüvel alimül hakim
100…. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."


101-….fatırıssemavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahirah teveffeni müslimev ve elhıkni bis salihiyn
101…. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!"

2-BAKARA-153-innellahe meas sabirin .....ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR.....


7-ARAF- 185-.... fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yü'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin (23-/109)

ve selamün ala ibadihillezinastafa (27-/59)

sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun (37-/180) ve selamün alel mürselin (37-/181)

Vel hamdü lillahi rabbil alemin(37-/182)

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa