23 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-21-ALLAH DOSTLARINA KORKU YOKTUR-İZZET-TAMAMİYLE-O-NUNDUR

10-YUNUS-55-65

55.
E la inne lillahi ma fis semavati vel ard e la inne va'dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

Diyanet Vakfı 55.
Bilesiniz ki, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki, Allah'ın vâdi haktır, fakat onların çoğu bilmez.

Elmalılı Hamdi Yazır 55-
Uyan! Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Uyan! Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; ne var ki çoğu bilmezler.

Yaşar Nuri Öztürk 55
Gözünüzü açın, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır! Gözünüzü açın, Allah'ın vaadi haktır! Ama onların çokları bilmiyorlar.56.
Hüve yuhyı ve yümıtü ve ileyhi türceun

Diyanet Vakfı 56.
O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O'na döndürüleceksiniz
.
Elmalılı Hamdi Yazır 56-
O hem diriltir, hem de öldürür ve hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!

Yaşar Nuri Öztürk 56
O, hayat verir, O öldürür. O'na döndürüleceksiniz.!57.
Ya eyyühen nasü kad caetküm mev'ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü'minın

Diyanet Vakfı 57.
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır 57-
Ey insanlar, işte size Rabbinzden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.

Yaşar Nuri Öztürk 57
Ey insanlar! İşte, size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.


58. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihı fe bi zalike felyefrahu hüve hayrum mimma yecmeun
Diyanet Vakfı 58. De ki: Ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler. Bu, onların (dünya malı olarak) topladıklarından daha hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 58-De ki: "Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle; yalnızca O'nunla sevinç duyun! O, onları toplayıp durduklarından hayırlıdır!"
Yaşar Nuri Öztürk 58 De ki: "Allah'ın lütfuyla, O'nun rahmetiyle, sadece onunla sevinip ferahlasınlar! O, onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır."


59. Kul
e raeytüm ma enzelellahü leküm mir rizkın fe cealtüm minhü haramev ve halala kul allahü ezine leküm em alellahi tefterun

Diyanet Vakfı 59. De ki:
Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helâl, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki: Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Elmalılı Hamdi Yazır 59-De ki: "
Baksanıza Allah sizin için rızık olarak neler indirdi de siz ondan bir kısmını haram, bir kısmını da helal yaptınız!" De ki: "Size Allah mı izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"

Yaşar Nuri Öztürk 59 De ki:
"Ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal?" De ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"


60.
Ve ma zannüllezıne yefterune alellahil kezibe yevmel kıyameh innellahe lezu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun

Diyanet Vakfı 60.
Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü (âkıbetleri) hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Elmalılı Hamdi Yazır 60-
Yalanı Allah'a iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Muhakkak Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, ancak çoğu bunu bilmezler.

Yaşar Nuri Öztürk 60
Yalanı Allah'a yakıştıranlar, kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Allah, insanlara karşı elbette lütuf sahibidir, fakat onların çokları şükretmiyorlar.


61.
Ve ma tekunü fı şe'niv ve ma tetlu minhü min kur'aniv ve la ta'melune min amelin illa künna aleyküm şühuden iz tüfıdune fıh ve ma ya'zübü ar rabbike mim miskali zirratin fil erdı ve la fis semai ve la asğara min zalike ve la ekbera illa fı kitabim mubın

Diyanet Vakfı 61.
Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta (levh-i mahfuzda) bulunmasın.

Elmalılı Hamdi Yazır 61-
Hangi durumda bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve her ne iş yapsanız, siz ona dalıp coşarken Biz üzerinizde şahidiz. Rabbinden ne yerde, ne gökte zerre kadar; ondan ne küçük, ne büyük hiçbir şey kaçmaz. Bunların hepsi apaçık bir Kitaptadır.

Yaşar Nuri Öztürk 61
Bir iş ve oluşta bulunsan, Kur'an'dan bir şey okusan; herhangi bir iş yapsanız, siz ona dalıp gitmişken biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey, ondan daha küçüğü de daha büyüğü de Rabbinden uzakta/gizli kalmaz; tümü apaçık bir kitaptadır.


62.
E la inne
evliyaellahi
la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Diyanet Vakfı 62.
Bilesiniz ki,
Allah'ın dostlarına
korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.

Elmalılı Hamdi Yazır 62-
Uyan!
Allah dostlarına
ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar!

Yaşar Nuri Öztürk 62
Gözünüzü açın!
Allah'ın velîleri
için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar.

63.
Ellezıne amenu ve kanu yettekun

Diyanet Vakfı 63.
Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır 63-
Onlar ki Allah'a iman edip, takva ile kötülüklerden korunur dururlar.

Yaşar Nuri Öztürk 63
Onlar inanmış, takvaya sarılmışlardır.

64.
Lehümül büşra fil hayated dünya ve fil ahırah la tebdıle li kelimatillah zalike hüvel fevzül azıym

Diyanet Vakfı 64.
Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.

Elmalılı Hamdi Yazır 64-
Onlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde değişme yoktur; İşte bu büyük kurtuluş!

Yaşar Nuri Öztürk 64
Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme/değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş.

65.
Ve la yahzünke kavlühüm
innel ızzete lillahi cemıa
hüves semıul alım

Diyanet Vakfı 65.
(Resûlüm) Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü
bütün izzet (ve üstünlük) Allah'ındır.
O, işitendir, bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır 65-
Ötekilerin lafları seni üzmesin! Çünkü
güç ve kuvvet Allah'ındır.
O, hepsini işitiyor, hepsini biliyor!

Yaşar Nuri Öztürk 65
Onların sözü seni üzmesin.
Tüm onur ve kudret Allah'ındır
. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa