31 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-51-39-ZÜMER-SURESİNDE

39-ZÜMER27.
Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kur'ani min külli meselil leallehüm yetezekkerun


Diyanet Vakfı 27.
Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara. her türlü misali verdik.


Elmalılı Hamdi Yazır 27-
Yemin ederim ki, bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.


Yaşar Nuri Öztürk 27
Yemin olsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.28. Kur'anen arabiyyen ğayra zı ıvecil leallehüm yettekun
Diyanet Vakfı 28. Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak gerek ki korunsunlar.
Yaşar Nuri Öztürk 28 Bunu, eğri-büğrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup sakınabilsinler.


29. Darabellahü meseler racülen fıhi şürakaü müteşakisune ve racülen selemel li racül hel yesteviyani mesela
elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun


Diyanet Vakfı 29. Allah, çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir adam (köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir?
Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

Elmalılı Hamdi Yazır 29-Allah şöyle bir misal vermiştir: Bir adam (köle) ki, bir takım ortaktan var. hırçın hırçın çekiştirip duruyorlar. Bir de selametle (yalnız) bir kişiye ait bir adam (köle) var. Hiç bu ikisinin durumu bir olur mu?
Hamd Allah'ındır, fakat pek çoktarı bilmezler.

Yaşar Nuri Öztürk 29 Allah; hakkında birbiriyle didişen ortakların bulunduğu bir adamla, bir tek ere teslim olan bir adamı örnek verdi. Örnek olarak bu ikisi eşit olur mu?
Hamt, yalnız Allah'adır! Ama onların çokları bilmiyorlar.
________________________________________38. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kul eferaeytüm ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihı ev eradenı bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih kul
hasbiyellah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun


Diyanet Vakfı 38. Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette "Allah'tır" derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki:
Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır 38-Andolsun ki, onlara: "O gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan kesinlikle "Allah'tır" diyeceklerdir. De ki: "Gördünüz ya. Allah'tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O'nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O'nun rahmetini tutabilirler mi?" De ki
:" Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep O'na dayanır!"

Yaşar Nuri Öztürk 38 Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, yemin olsun "Allah!" diyecekler. De onlara: "Peki, Allah dışındaki yakardıklarınız hakkında ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese, O'nun vereceği zararı uzaklaştırabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese, O'nun rahmetini tutabilirler mi?" De ki:
"Bana Allah yeter! Tevekkül edenler O'na dayanıp güvenirler."44.
Kul lillahiş şefaatü cemıa lehu mülküs semavati vel ard sümme ileyhi türceunDiyanet Vakfı 44.
De ki: Bütün şefâat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz.


Elmalılı Hamdi Yazır 44-
De ki: "Bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra hep döndürülüp O'na götürülecekstniz!"


Yaşar Nuri Öztürk 44
De ki: "Şefaat, tümden ve sadece Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz."TÜRBELERDEN-SAKALLARDAN-HIRKALARDAN MEDET UMANLAR BU AYETİ GÖRMEZLER Mİ..??.....BİLMEM BAŞKA HANGİ SÖZ AKILLARINI BAŞLARINA GETİRİR....CAHİLLERDEN OLMAKTAN YARADAN'IMA SIĞINIRIM.....53.
Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube cemıa innehu hüvel ğafurur rahıym


Diyanet Vakfı 53.
De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.


Elmalılı Hamdi Yazır 53-
De ki: "Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."


Yaşar Nuri Öztürk 53
De ki: "Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm'dir.


DOSTLARA MEKTUPLAR-8-KAFİR KİMDİR BAŞLIKLI YAZIMA GÖZ ATINIZ.....


12-YUSUF/87 ) ayete bakalım, “la tey'esü min ravhillah, innehu la yey'esü min ravhillahi illel kavmil kafirun" (Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin, kafir kavimden başkası O'ndan ümid kesmez, yani ancak kafir olan ümid keser) ayeti de bunu açıkça belirtiyor. Bu da bize "kafir kimdir" sorusunun karşılığının,"Allah'ın rahmetinden ümid kesendir" olduğunu gösteriyor.


62.
Allahü haliku külli şey'iv ve hüve ala külli şey'iv vekıl


Diyanet Vakfı 62.
Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekîldir.


Elmalılı Hamdi Yazır 62-
Allah, herşeyin yaratıcısıdır; herşey üzerinde vekil de O'dur.


Yaşar Nuri Öztürk 62
Allah Haalik'tir, her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine Vekil olan da O'dur.
63. Lehu mekalıdüs semavati vel ard vellezıne keferu bi ayatillahi ülaike hümül hasirun

Diyanet Vakfı 63. Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak hükümranlığı) O'nundur. Allah'ın âyetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 63-Bütün göklerin ve yerin kilitleri O'nundur Allah'ın ayetlerim inkar edenlere gelince, işte onlar, kendilerine yazık edenlerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 63 Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.


73. Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha
selamün aleyküm
tıbtüm fedhuluha halidın

Diyanet Vakfı 73. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara:
Selam size!
Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, derler.

Elmalılı Hamdi Yazır 73-Rablerinden korkan takva sahipleri de bölük bölük cennete sevkedilmektedir. Nihayet oraya vardıkları ve kapıları açıldığı zamar bekçileri onlara:
"Selam sizlere
, ne hoşsunuz! Haydi gidin oraya, sonsuza dek kalmak üzere!" diye selama duracaklar.

Yaşar Nuri Öztürk 73 Rablerinden sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler:
"Selam size!
Tertemizsiniz. Hadi girin şuraya, sürekli kalıcılar olarak!"


74.
Ve kalül hamdü lillahillezı
sadekana va'dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa' fe nı'me ecrul amilın

Diyanet Vakfı 74. Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan
Allah'a hamdolsun
. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş! derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 74-Onlar da:
"Hamdolsun o Allah'a
ki, bize verdiği sözü gerçekleştirdi ve bizi bu yere varis kıldı; cennette istediğimiz yerde makam tutuyoruz." diyecekler Bak, artık o iş yapanların mükafatı ne güzel!
Yaşar Nuri Öztürk 74 Onlar da şöyle derler:
"Hamt olsun o Allah'
a ki bize vaadini yerine getirdi, bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte, cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne de güzelmiş!"
75. Ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı ve
kıylel hamdü lillahi rabbil alemın


Diyanet Vakfı 75. Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve
"alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" denilmiştir.


Elmalılı Hamdi Yazır 75-Melekleri de Arş'ı etrafından donatmış olarak Rablerine hamd ile teşbih ettiklerini görürsün. Halk arasında adaletle hüküm verilmekte ve
alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!" denilmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk 75 Melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerinin hamdiyle tespih eder halde görürsün. Aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir:
"Hamt âlemlerin Rabbi'ne özgüdür!


rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa