04 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-52-HA-MİM DİYE BAŞLAYAN 40-46 NCI SURELERDE

HA-MİM İLE BAŞLAYAN SURELER


40-MÜMİN

40-1.
Ha mim
Diyanet Vakfı 1. Hâ. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ha, Mim.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hâ, Mîm.40-2.
Tenzilül kitabi minellahil azizil alim


Diyanet Vakfı 2. Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Bu kitabın indirilişi, O çok güçlü, nerşeyi bilen Allah'tandır.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Alîm olan Allah'tandır.
________________________________________40-3.
Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesiyr


Diyanet Vakfı 3. O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin,lütuf sahibi Allah'tandır ki. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O günahkarları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezalandırması şiddetli, bol lütuf sahibi Allah'tan ki, O'ndan başka tapılacak yoktur. Dönüş de O'nadır.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ğafir'dir, günahı affedendir. Tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütfu bol olandır O. İlah yoktur O'ndan gayrı. Yalnız O'nadır varış ve dönüş.
________________________________________40-27.
Ve kale musa innı uztü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hısab


Diyanet Vakfı 27. Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Musa da: "Muhakkak ben, hesap gününe inanmayan her ululuk taslayandan Rabbime ve Rabbinize sığındım!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Mûsa dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana sığındım."
________________________________________40-39.
Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta'uv ve innel ahırate hiye darul karar


Diyanet Vakfı 39. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.
Elmalılı Hamdi Yazır 39-Ey kavmim, bu dünya hayatı, ancak bir kazançtan ibarettir, ahiret ise durulacak yurttur.
Yaşar Nuri Öztürk 39 "Ey toplumum, şu iğreti dünya hayatı, geçici bir nimetlenmeden ibarettir. Âhiretse sürekli durulacak yurdun ta kendisidir."40-54.
Hüdev ve zikra li ülil elbab


Diyanet Vakfı 54.O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 54-Aklı selim sahiplerine bir yol gösterici ve bir ihtar olmak üzere.
Yaşar Nuri Öztürk 54 Akıl ve gönül sahipleri için bir yol gösterici, bir hatırlatıcıdır o.


40-55.
Fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar


Diyanet Vakfı 55. (Resûlüm!) Şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vâdi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ile tesbîh et.
Elmalılı Hamdi Yazır 55-O halde sabret, çünkü Allah'ın va'di haktır; günahının bağışlanmasını dile ve akşam-sabah Rabbini hamd ile teşbih et!
Yaşar Nuri Öztürk 55 Öyleyse sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah'ın vaadi haktır. Günahın için af dile. Akşam ve sabah, Rabbini överek tespih et!
________________________________________40-56.
İnnellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh
festeız billah innehu hüves semıul besıyrDiyanet Vakfı 56. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki, onların kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur.
Sen Allah'a sığın. Kuşkusuz O, işiten ve görendir.


Elmalılı Hamdi Yazır 56-Çünkü kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde, sadece yetişemeyecekleri bir kibir vardır.
Sen hemen Allah'a sığın çünkü işiten O'dur, gören O!


Yaşar Nuri Öztürk 56 Kendilerine gelmiş hiçbir kanıt olmadan, Allah'ın ayetleri hakkında tartışıp duranlar var ya, onların göğüslerinde, asla ulaşamayacakları bir büyüklüğün kuruntusu vardır.
Artık Allah'a sığın! O'dur Semî, O'dur Basîr.
40-64.
Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbüküm
fe tebarakellahü rabbül alemın


Diyanet Vakfı 64. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir.
Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.


Elmalılı Hamdi Yazır 64-Allah O'dur ki, sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yaptı, size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi ve hoş nimetlerden size rızık verdi, işte o Allah'tır Rabbiniz!
Ne yücedir O alemlerin Rabbi olan Allah!


Yaşar Nuri Öztürk 64 Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz!
Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!40-65.
Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın
elhamdü lillahi rabbil alemın


Diyanet Vakfı 65.
O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin.
Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Elmalılı Hamdi Yazır 65-
Gerçek hayat sahibi ancak O'dur, O'ndan başka tapılacak yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na. hep O'na yalvarın!
Hamd o alemlerin Rabbi olan Allah'ın.


Yaşar Nuri Öztürk 65
Hayy O'dur! Tanrı yoktur O'ndan başka. Dini kendisine özgüleyerek dua edin O'na.
Hamt olsun âlemlerin Rabbi'ne!40-68.
Hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun


Diyanet Vakfı 68. O, hem dirilten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız "Ol!" der, o da oluverir.
Elmalılı Hamdi Yazır 68-O'dur hem dirilten, hem öldüren. Özetle, O bir işe karar verdiği zaman ona sadece: "Ol!" der, oluverir.
Yaşar Nuri Öztürk 68 O O'dur ki, hem hayat veriyor hem öldürüyor. Bir iş ve oluşa hükmedince, ona sadece "Ol!" der; o hemen oluverir.
________________________________________

41-FUSSİLET


41-1-Ha mim
Diyanet Vakfı 1. Hâ. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ha, Mim.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hâ, Mîm.


________________________________________
41-2.
Tenzılüm miner rahmanir rahıym


Diyanet Vakfı 2. (Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-O Rahman (bağışlaması, bütün varlıkları kapsayan) ve Rahim (çok merhametli Allah) tarafından indirilmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Rahman ve Rahîm'den indirilmedir bu...


41-30.
İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun


Diyanet Vakfı 30. Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Haberiniz olsun ki "Rabbimiz Allah'tır." deyip de sonra doğru gidenler yok mu, onların üzerine melekler şöyle iner: " Korkmayın, üzülmeyin, va'dolunup durduğunuz cennet ile neşelenin !
Yaşar Nuri Öztürk 30 Şu bir gerçek ki, "Rabbimiz Allah'tır!" deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: "Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin."
________________________________________


41-31.
Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun


Diyanet Vakfı 31. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız.Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 31-Bizler sizin hem dünya hayatında, hem de ahirette dostlarınızız, size orada canınızın çektiği vardır ve size orada ne isteseniz vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 31 "Biz sizin, dünya hayatında da âhirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada sizin için istediğiniz her şey var.
________________________________________


41-32.
Nüzülem min ğafurir rahıym


Diyanet Vakfı 32.Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak.
Elmalılı Hamdi Yazır 32-Bağışlamasına ve merhametine nihayet olmayan Allah 'tan konukluk olarak!
Yaşar Nuri Öztürk 32 "Gafûr ve Rahîm Allah'tan bir ikram olarak..."


41-33.
Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale
innenı minel müslimin


Diyanet Vakfı 33. (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?
Elmalılı Hamdi Yazır 33-"Ben şüphesiz müslümanlardanım." deyip dürüstlükle çalışarak Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?
Yaşar Nuri Öztürk 33 Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!41-34.
Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh
idfa' billetı hiye ahsenü
fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım


Diyanet Vakfı 34. İyilikle kötülük bir olmaz,
Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle.
O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.

Elmalılı Hamdi Yazır 34-Hem hasene (güzellik, iyilik) de bir değildir kötülük de.
Kötülüğü, en güzel olan hasene ile önle.
O zaman bakarsın ki, seninle arasında bir düşmanlık bulunan kimse yakılgan(şefkatli) bir hısım gibi olmuş!

Yaşar Nuri Öztürk 34 Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz!
Kötülüğü, en güzel tavırla sav!
O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.


41-35.
Ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym


Diyanet Vakfı 35. Buna (bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur.
Elmalılı Hamdi Yazır 35-O rütbeye ise ancak sabredenler kavuşturulur ve o rütbeye ancak (fazilette) büyük pay sahibi olan kavuşturulur.
Yaşar Nuri Öztürk 35 Böyle bir tavra, sabredenlerden başkası ulaştırılmaz. Böyle bir tavra, büyük nasip sahibinden başkası ulaştırılmaz.


36.
Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım


Diyanet Vakfı 36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 36-Şayet seni şeytandan (gelen) bir dürtüş dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın, O'dur ancak işiten. bilen!
Yaşar Nuri Öztürk 36 Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O...41-44.
Ve lev cealnahü kur'anen a'cemiyyüv ve arabiyy kul
hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa'
vellezıne la yü'minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beıyd


Diyanet Vakfı 44. Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki:
O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır.
İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.)

Elmalılı Hamdi Yazır 44-Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık diyeceklerdi ki: "Ayetleri genişçe açıklansaydı ya! Arab'a yabancı dil (öyle) mi?" De ki:
"O iman edenler için bir rehber ve şifadır,
iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlak vardır ve o, onlara karşı körlüktür. Onlara uzak bir yerden haykırılır.

Yaşar Nuri Öztürk 44 Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi: "Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi?/Arap'a yabancı dil mi?/ister yabancı dilde, ister Arapça!" De ki:
"O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır.
İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur'an, onlar için bir körlüktür. Böylelerine, çok uzak bir mekândan seslenilmektedir."
________________________________________


41-49.
La yes'emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut


Diyanet Vakfı 49. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir.
Elmalılı Hamdi Yazır 49-İnsan hayır istemekten usanmaz da kendisine bir kötülük dokunuverirse hemen ümidi keser, ümitsizliğe düşer.
Yaşar Nuri Öztürk 49 İnsan, hayır istemekten/hayır için dua etmekten bıkıp usanmaz. Kendisine bir şey dokunmaya görsün; hemen ümidini keser, yıkılır.41-50.
Ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba'di darrae messethü le yekulenne haza lı ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir rucı'tü ila rabbi inne lı ındehu lel husna fe le münebbiennellezıne keferu bima amilu ve le nüzıkannehüm min azibn ğalıyz


Diyanet Vakfı 50. Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O'nun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz, inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır 50-Şayet kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona tarafımızdan bir rahmet tattırırsak mutlaka der ki: "Bu benim hakkımdır. Kıyametin başıma dikileceğini (kopacağını) de sanmıyorum. Faraza Rabbime döndürülecek olursam mutlaka benim için O'nun yanında daha güzeli vardır." Fakat o zaman Biz o inkar edenlere ne yaptıklarım haber vereceğiz ve onlara mutlaka yoğun bir azap tattıracağız.
Yaşar Nuri Öztürk 50 Eğer kendisine dokunan bir zorluktan/zarardan sonra bizden bir rahmet tattırsak, yemin olsun, şöyle diyecektir: "Bu benim hakkım! Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam da şüphesiz, O'nun katında benim için şaşmaz güzellikler vardır." Yemin olsun, biz o nankörlük edenlere, yapıp ettiklerini haber vereceğiz. Yemin olsun, o çetin azabı onlara tattıracağız!
________________________________________


41-51.
Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bicanibih ve iza messehüş şerru fe zu düain arıyd


Diyanet Vakfı 51. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur.

Elmalılı Hamdi Yazır 51-Evet, insana bir nimet verdiğimiz zaman yan büker, basının tutuğuna gider, bildiği gibi hareket eder. Kendisine bir kötülük de dokunuverdi mi artık enine boyuna duaya dalar.

Yaşar Nuri Öztürk 51 İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir, yan yatar. Kendisine şer dokununca, hemen duaya koyulur.
________________________________________


41-52.
Kul eraeytüm in kane min ındillahi sümme kefertüm bihı men edallü mimmen hüve fı şikakım beıyd


Diyanet Vakfı 52. De ki: Ne dersiniz, eğer o (Kur'an), Allah tarafından ise siz de onu inkâr etmişseniz o zaman (haktan) uzak bir aynlığa düşenden daha sapık kim vardır?
Elmalılı Hamdi Yazır 52-De ki: "Söyleyin bakalım! Eğer o Kur'an Allah tarafından (gelmiş olup) da sonra siz onu inkar etmişseniz o zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha şaşkın kim olabilir?"
Yaşar Nuri Öztürk 52 De ki: "Söyleyin bakalım, o Kur'an Allah katından ise, siz de onu inkâr ettinizse/onun üstünü örttünüzse, dönüşü olmayan kopukluğa düşenden daha sapık kim vardır?"


41-53.
Senürıhim ayatina fil afakı ve fı enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk
e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey'in şehıd


Diyanet Vakfı 53. İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kur'an'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun.
Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?


Elmalılı Hamdi Yazır 53-İleride Biz onlara hem ufuklarda (kendilerinin bulunduğu Harem sınırları dışında), hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak.
Rabbinin herşeye şahit olması kafi değil mi?


Yaşar Nuri Öztürk 53 Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve öz benliklerinin içinde göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine ayan-beyan belli olsun.
Kendisinin her şey üzerinde bir tanık oluşu, senin Rabbine yetmez mi?YARADAN DIŞINDA TANIK ARAYANLAR BİR DAHA OKUSUN…..BİLENLER DE YENİDEN DÜŞÜNSÜN…..41-54.
E la innehüm fı miryetim mil likai rabbihim e la innehu bi külli şey'im mühıyt


Diyanet Vakfı 54. Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 54-Uyan! Onlar Rablerinin karşısına çıkacaklarından şüphe içindedirler; uyan ki, O herşeyi kuşatmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk 54 Dikkat edin, onlar Rablerine kavuşma konusunda bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın! Allah Muhît'tir, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.
________________________________________

42-ŞURA

1. Ha mım

2. Ayn sın kaf

3. Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım

4. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül azıym

5. Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkıhinne vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men fil ard e la innellahe hüvel ğafurur rahıym

6. Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim
ve ma ente aleyhim bi vekılDiyanet Vakfı 1. Hâ. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-2-Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Ha, Mîm.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Ayn. Sîn. Kaf.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-2-Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ayn, Sîn, Kaf.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Azîz ve hakîm olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O güçlü, hikmet sahibi Allah sana, senden öncekilere de işte böyle vahyediyor.
Yaşar Nuri Öztürk 3 İşte böyle vahyeder sana ve senden öncekilere Azîz ve Hakîm olan Allah!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Bütün göklerdeki ve yerdeki O'nundur ve O, öyle ulu, öyle yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Öylesine yüce, öylesine büyüktür O!
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Hemen hemen gökler üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerine hamd ile teşbih ediyorlar ve yeryüzündeki kimseler için bağışlanma diliyorlar. Uyan, Allah'tır öyle bağışlayan, öyle merhamet eden!
Yaşar Nuri Öztürk 5 Gökler, üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyor. Melekler de Rablerinin hamdiyle tespih ediyorlar ve yeryüzündekiler için af diliyorlar. Gözünüzü açıp kendinize gelin! Allah'tır ancak hep affeden, hep merhamet eden.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir.
Sen onlara vekil değilsin.


Elmalılı Hamdi Yazır 6-O'nun dışında dostlara tutunanlara gelince, Allah onların üzerinde gözcüdür.
Sen üzerlerine vekil değilsin.


Yaşar Nuri Öztürk 6 O'nun berisinden veliler edinenlere gelince, onlar üzerine gözcü de Allah'tır.
Sen değilsin onlara vekil.
________________________________________

42-19.
Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa' ve hüvel kaviyyül azız


Diyanet Vakfı 19. Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. O çok kuvvetli, çok güçlüdür.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Allah, kullarına çok lütufkârdır; dilediğini rızıklandırır. O'dur en güçlü, O'dur en yüce...


23.
Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne amenu ve amilus salihat kul la es'elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha husna innellahe ğafurun şekur


Diyanet Vakfı 23. İşte Allah'ın, iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. Deki:
Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.
Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir.

Elmalılı Hamdi Yazır 23-İşte bu müjdeyle Allah, iman edip iyi iyi işler yapan kullarım müjdeliyor. De ki:
"Buna karşı sizden yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemem."
Her kim çalışır da bir güzellik kazanırsa ona orada daha fazla bir güzellik veririz; çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çokça şükrün karşılığım verendir.

Yaşar Nuri Öztürk 23 Allah'ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki:
"Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
Kim bir iyilik/güzellik üretirse onun için, o ürettiğine bir güzellik daha ekleriz. Çünkü Allah Gafûr'dur, çok affeder; Şekûr'dur, iyiliğe karşılık verir/teşekkür eder.

42-47.
İstecıbu li rabbiküm min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellah ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma leküm min nekır


Diyanet Vakfı 47. Allah'tan, geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 47-Allah tarafından geri çevrilmesine çare olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun, çünkü o gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de inkara çare.
Yaşar Nuri Öztürk 47 Ertelenmesine Allah'tan izin çıkmayacak gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün, sığınacak yeriniz olmayacak; yaptıklarınızı inkârınız da mümkün olmayacak.


42-48.
Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafıza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmeten feriha biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur


Diyanet Vakfı 48. Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki
biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür!

Elmalılı Hamdi Yazır 48-Yine de aldırmıyorlarsa
Biz de seni üzerlerine gözcü göndermedik ya! Sana düşen sadece tebliğdir.
Fakat Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman bununla sevinirse de duyar; kendi ellerinin yaptıkları yüzünden başlarına bir fenalık gelirse o zaman da insan hepsini unutan bir nankör olur.

Yaşar Nuri Öztürk 48 Yüz çevirirlerse,
biz seni onlar üzerine bekçi göndermemişiz. Sana düşen, tebliğden başka bir şey değildir.
Biz insana, bizden bir rahmet tattırdığımızda, onunla sevinip şımarır. Kendi ellerinin hazırladığından bir kötülük başlarına sarılınca, bakarsın insan, alabildiğine nankörleşmiştir.42-52.
Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ma künte tedrı mel kitabü ve lel ımanü ve lakin cealnahü nuran nehdı bihı men neşaü min ıbadina ve inneke le tehdı ila sıratım müstekıym


Diyanet Vakfı 52. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık.
Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.


Elmalılı Hamdi Yazır 52-Ve işte sana da böylece emrimizden bir ruh vahyettirdik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama Biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimize hidayet vereceğiz.
Ve emin ol sen de (insanları) doğru bir yola çağırıyorsun.


Yaşar Nuri Öztürk 52 İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık.
Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.

42-53.
Sıratıllahıllezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard e la ilellahi tesıyrul ümur


Diyanet Vakfı 53. (O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner.
Elmalılı Hamdi Yazır 53-O Allah'ın yoluna ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uyan, bütün işler döner dolaşır Allah'a varır.
Yaşar Nuri Öztürk 53 Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoludur o. Gözünüzü açın, bütün iş ve oluşlar Allah'a varır!

43-ZUHRUF

1. Ha mım

2. Vel kitabil mübın

3. İnna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kılun

4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım
Diyanet Vakfı 1. Hâ. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ha, Mim.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hâ, Mîm!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Apaçık Kitab'a andolsun ki ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Bu parlak Kitab'ın kadrini bilin!
Yaşar Nuri Öztürk 2 O ayan-beyan
konuşan Kitap'a
yemin olsun ki,


Diyanet Vakfı 3. Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Doğrusu, Biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. O, katımızda bulunan Ana Kitap'ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Ve gerçekten o Bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir.
________________________________________43-43.
Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym


43-44.
Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun


Diyanet Vakfı 43. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru yoldasın.
Elmalılı Hamdi Yazır 43-Sen hemen o sana vahyedilene tutun! Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin.
Yaşar Nuri Öztürk 43 Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
________________________________________


Diyanet Vakfı
44. Doğrusu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.
Elmalılı Hamdi Yazır 44-Ve muhakkak ki o (Kur'an) hem senin için, hem kavmin için bir şereftir ve ileride bundan sorulacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk 44 Gerçek şu: Bu Kur'an sana ve toplumuna elbette ki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız43-81. Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın

43-82. Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfunDiyanet Vakfı 81. De ki : Eğer Rahmân'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki olurdum!
Elmalılı Hamdi Yazır 81-De ki: "Rahman'ın bir oğlu olsaydı, ben ona tapanların ilki olurdum."
Yaşar Nuri Öztürk 81 De ki: "Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum."
________________________________________
Diyanet Vakfı 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir.
Elmalılı Hamdi Yazır 82-Münezzehtir, yücedir o göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın Rabbi onların nitelendirdikleriden.
Yaşar Nuri Öztürk 82 Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirmelerinden arınmıştır, yücedir.
43-85.
Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun


Diyanet Vakfı 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir! Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 85-Ve O ne yücedir ki, göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı O'nundur. Kıyamete dair bilgi de O'nun yanındadır. Ve hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk 85 Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin mülkü/yönetimi kendine ait olan o Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatine ilişkin bilgi O'nun katındadır. Siz de O'na döndürüleceksiniz.43-89. Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun


Diyanet Vakfı 89.Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.
Elmalılı Hamdi Yazır 89-"Şimdi sen onlardan vazgeç de "Selam!" de! Artık ilerde bileceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 89 Artık sen onlara aldırma, "Selam!" deyiver. Yakında bilecekler.
________________________________________


44-DUHAN

1. Ha mım
2. Vel kitabil mübiyn
3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym
7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliynDiyanet Vakfı 1. Hâ. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ha,Mim,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hâ, Mîm.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Apaçık Kitab hakkı için,
Yaşar Nuri Öztürk 2 O ayan-beyan gösteren Kitap'a yemin olsun ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Biz onu kutlu/bereketli bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz, biz uyarıcılarız.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.(Yani)katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,
Yaşar Nuri Öztürk 5 Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6.Senin Rabb'inin acıması gereği olarak (gönderdiyimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar,vahiylerimizi bildiririz) .Doğrusu o işitendir ,bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, Öyle bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir O, eğer görürcesine biliyor iseniz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-O'ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Tanrı yoktur O'ndan başka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O, önceki atalarınızın da Rabbidir,
________________________________________
9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun

10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi
dühanim
mübiyn

11. Yağşen nas haza azabün eliym

12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
Diyanet Vakfı 9. Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 9 İş, onların sandığı gibi değil! Bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktadırlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Şimdi sen, göğün, açık bir
duman
çıkaracağı günü gözetle.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-O halde o göğün açık bir
duman
ile geleceği günü gözetle
Yaşar Nuri Öztürk 10 Artık sen göğün açıkça izlenen bir
duman
getireceği günü gözle.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Duman insanları bürüyecektir. Bu, elem verici bir azaptır.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.
Yaşar Nuri Öztürk 11 İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. (İşte o zaman insanlar:) Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz (derler).
Elmalılı Hamdi Yazır 12-"Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz." diyecekler.
Yaşar Nuri Öztürk 12 "Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz."
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,
Yaşar Nuri Öztürk 13 Nerede onlarda öğüt almak? Yemin olsun, delillerle açıklayan bir resul gelmişti onlara.

44-38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
44-39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun


Diyanet Vakfı 38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
Elmalılı Hamdi Yazır 38-Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.
Yaşar Nuri Öztürk 38 Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık.

________________________________________Diyanet Vakfı 39. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 39-ikisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.
Yaşar Nuri Öztürk 39 İkisini de, sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar.

________________________________________

45-CASİYE

1. Ha mım

2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
Diyanet Vakfı l. Hâ. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ha, Mim,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hâ, Mîm.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Kitap, azîz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Kitap indirilmesi o güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Azîz ve Hakîm olan Allah'tan Kitap'ın indirilişidir bu...
________________________________________
45-26.
Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun


Diyanet Vakfı 26. De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde biraraya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-De ki: "Allah size hayat veriyor, sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde (bir araya) toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler."
Yaşar Nuri Öztürk 26 De ki: "Sizi Allah yaşatıyor; sonra sizi öldürecek, sonra da o hakkında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde biraraya getirecek. Ama insanların çokları bilmiyorlar."


45-36.
Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın


Diyanet Vakfı 36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Elmalılı Hamdi Yazır 36-o halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Yaşar Nuri Öztürk 36 Hamt; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır!
________________________________________


45-37.
Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım


Diyanet Vakfı 37. Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 37-Göklerde ve yerde büyüklük O'na aittir. 0, öyle güçlüdür. öyle hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk 37 Göklerde ve yerde ululuk/büyüklük O'nundur! Azîz'dir O, Hakîm'dir

46-AHKAF

1. Ha mım

2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım


Diyanet Vakfı 1. Ha. Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ha, Mim.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hâ, Mîm.
______________________________
__________
Diyanet Vakfı 2. Bu Kitap aziz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Bu kitabın ceste ceste indirilmesi çok güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Hikmeti sınırsız, kudreti sonsuz Allah'tan, Kitap'ın indirilişidir bu...
________________________________________
46-3.
Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu'ridun


Diyanet Vakfı 3. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkâr edenler, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Biz, gökteri, yeri ve aralarındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. Küfredenler ise uyarıldıkları şeylerden alındırmıyorlar (yüz çeviriyorlar).
Yaşar Nuri Öztürk 3 Gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri hak olarak ve belirlenmiş bir süre için yarattık biz. Küfre batanlarsa uyarılmış oldukları şeyden yüz çevirmektedirler.
46-15.
Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu
ve belğa erbeıyne seneten
kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valedeyye ve en a'mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın


Diyanet Vakfı 15. Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan,
güçlü çağına erip kırk yaşına varınca
der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.

Elmalılı Hamdi Yazır 15-Biz o insana anne-babasına güzel davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır.
Nihayet olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına girdiği
zaman: "Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek müslümanlardanım." der.

Yaşar Nuri Öztürk 15 Biz insana, anne-babasına çok iyi davranmasını önerdik. Annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet,
yiğitlik çağına gelip kırk yıla erdiğinde
şöyle der: "Rabbim; beni, bana ve ebeveynime verdiğin nimete şükretmeye, hoşnut olacağın iyi bir iş yapmaya yönelt! Soyum içinde, benim için barışı gerçekleştir. Sana yöneldim ben, sana teslim olanlardanım ben!"46-AHKAF 15 NCİ AYET İLE BENZEŞEN NEML SURESİ 19 U DA AŞAĞIYA ÇIKARTIYORUM…DİKKAT LUTFEN….


27-NEML/19. Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale
rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn


Diyanet Vakfı 19. (Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki:
Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.

Elmalılı Hamdi Yazır 19-O da, onun bu sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve:
"Ey Rabbim, beni nefsime hakim kıl ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetlere şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım ve beni rahmetinle iyi kulların arasına sok!"
dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Bunun üzerine Süleyman, karıncanın sözüne güldü ve dedi:
"Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok."


rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa