24 Aralık 2007

KURAN PEYGAMBER VE SEÇİLMİŞLERİ KONUŞTURUYOR-4-YUSUF SURESİNDEN

12-YUSUF
33. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed'unenı ileyh ve
illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın

Diyanet Vakfı 33. (Yusuf:) Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir!
Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır 33-Yusuf: "Ey Rabbim, zindan bana bunların davet ettikleri işten daha sevimlidir.
Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onlerin sevdasına düşer, cahillerden olurum." dedi.

Yaşar Nuri Öztürk 33 Yûsuf dedi: "Rabbim! Zından benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir.
Eğer onların oyununu benden uzak tutmazsan onlara meyleder de cahillerden olurum."
________________________________________


34. Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn
innehu hüves semıul alım

Diyanet Vakfı 34. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı.
Çünkü O çok iyi işiten, pek iyi bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır 34-Bunun üzerine Rabbi duasını kabul buyurup onların tuzaklarım ondan uzaklaştırdı.
Muhakkak O, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk 34 Rabbi onun duasını kabul etti de kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı.
Her şeyi duyar O, her şeyi bilir.

53.
Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym

Diyanet Vakfı 53.
Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder; Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.

Elmalılı Hamdi Yazır 53
Nefsimi temize de çıkarmıyorum, çünkü nefis kötülüğü emreder; meğer Rabbim rahmetiyle bağışlaya, çünkü Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir."

Yaşar Nuri Öztürk 53
"Nefsimi ak-pak gösteremem. Çünkü nefs, Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç, olanca gücüyle kötülüğü emreder. Ama Rabbim çok affedici, çok esirgeyicidir.


64. Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl
fallahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın

Diyanet Vakfı 64. Ya'kub dedi ki: Daha önce kardeşi (Yusuf) hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim! (
Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum); Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.

Elmalılı Hamdi Yazır 64-Babaları dedi ki: "Hiç ben onu size inanır mıyım? Ya bundan önce size kardeşini İnandığım gibi olursa!
En hayırlı koruyucu da Allah'tır. Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir."

Yaşar Nuri Öztürk 64 Dedi: " Daha önce kardeşi için güvendiğim gibi yine güveneyim size, değil mi?
Hâfız,koruyucu olarak Allah'tır en hayırlı olan. Merhamet edenlerin en merhametlisi de O'dur."


67. Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey'
inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkeltü ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun

Diyanet Vakfı 67. Sonra şöyle dedi: Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi sizden savamam.
Hüküm Allah'tan başkasının değildir. (Onun için) ben yalnız O'na dayandım. Tevekkül edenler yalnız O'na dayansınlar.

Elmalılı Hamdi Yazır 67-Dedi ki: "Yavrularım! Bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin! Gerçi ne yapsam, hiçbir şeyde Allah' in takdirini sizden sayamam!
Hüküm ancak Allah'ındır! Ben O'na tevekkül kıldım. Onun için bütün tevekkül edenler O'na tevekkül etmelidirler!"

Yaşar Nuri Öztürk 67 Yakub şunu da söyledi: "Oğullarım, birtek kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben, Allah'ın takdir ettiği birşeyi sizden savamam,
hüküm yalnız Allah'ındır. Yalnız O'na dayandım ben, yalnız O'na güvenip dayansın tevekkül sahipleri."


76. Fe bedee bi ev'ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye'huze ehahü fı dınil melikı
illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa'
ve fevka külli zı ılmin alım

Diyanet Vakfı 76. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini (aramaya) başladı. Sonra da onu, kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusufa böyle bir tedbir öğrettik, yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı.
Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz.
Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır 76-Bunun üzerine (Yusuf) kardeşinin kabından önce, onların kaplarını aramaya başladı, sonra onu kardeşinin kabından çıkardı, işte Yusuf için böyle bir tedbir yaptık! Melik'in kanununa göre kardeşini alıkoymasına çare yoktu.
Ancak Allah'ın dilemesi başka! Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz
ve her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır.

Yaşar Nuri Öztürk 76 Bunun üzerine Yûsuf öz kardeşinin heybesinden önce, öteki kardeşlerin heybelerini aramaya başladı. Nihayet su kabını, öz kardeşinin heybesinden çıkardı. Yûsuf'a böyle bir tuzak öğretmiştik. Yoksa Yûsuf,
Allah'ın dilemesi dışında, kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz.
Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır.86. Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a'lemü minellahi ma la ta'lemun
Diyanet Vakfı 86. (Ya'kub:) Ben sadece gam ve kederimi Allah'a arzediyorum. Ve ben sizin bilemiyeceğiniz şeyleri Allah tarafından (vahiy ile) biliyorum, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 86-Dedi ki: "Ben dolgunluğumu ve üzüntümü ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim!
Yaşar Nuri Öztürk 86 Dedi ki: "Ben, içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a arz ederim. Ve Allah'ın yardımıyla sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
________________________________________87. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve
la tey'esu mir ravhıllahi innehu la yey’esu mi ravhillahi illel kavmül kafirun

Diyanet Vakfı 87. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın,
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.

Elmalılı Hamdi Yazır 87-Ey oğullarım, haydi gidiniz de Yusuf ile kardeşini bulmak için araştırınız;
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesen ancak kafirler güruhudur."

Yaşar Nuri Öztürk 87 "Ey oğullarım! Gidin, artık Yûsuf'u ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin.
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; çünkü, Allah'ın rahmetinden de, küfre sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez100. Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te'vılü rü'yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba'di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı
inne rabbı latıyfül lima yeşa' innehu hüvel alımül hakım

Diyanet Vakfı 100. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için) secdeye kapandılar. (Yusuf) dedi ki: "Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi.
Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."

Elmalılı Hamdi Yazır 100-Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da:"Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu;çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi.
Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır!

Yaşar Nuri Öztürk 100 Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, Yûsuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yûsuf dedi: "Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O, bana çok güzel lütuflarda bulundu, şeytan, benimle kardeşlerim arasına yakumluk soktuktan sora, O beni zındandan çıkardı. Sizi de çölden getirdi.
Rabbim, dilediği şeyde çok ince lütuflar sergiliyor. Alîm olan O'dur, Hakîm olan O'dur."101.
Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te'vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn


Diyanet Vakfı 101.
Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!"

Elmalılı Hamdi Yazır 101
Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat!" dedi.

Yaşar Nuri Öztürk 101
"Rabbim, sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin/olayların ve düşlerin yorumu konusunda beni eğittin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da âhirette de Velî'm sensin! Beni müslüman/sana teslim olmuş olarak öldür ve beni barışsever hayırlı kullar arasına kat!"


104.
Ve ma tes'elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemın

Diyanet Vakfı 104.
Halbuki sen bunun için (peygamberlik görevini îfa için) onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an, âlemler için ancak bir öğüttür.

Elmalılı Hamdi Yazır 104-
Buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun; O Kur'an bütün alemlere ancak ilahi bir uyarıdır.

Yaşar Nuri Öztürk 104
Sen, bu tebliğin için onlardan bir ücret istemiyorsun. O, bütün âlemler için bir hatırlatmadan başka şey değildir.


105. Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu'ridun
Diyanet Vakfı 105. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.
Elmalılı Hamdi Yazır 105-Bununla beraber göklerde, yerde nice deliller vardır ki, yüz yüze gelirler de onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.
Yaşar Nuri Öztürk 105 Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki, yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile.


106. Ve ma yü'minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
Diyanet Vakfı 106. Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır 106-Onların pek çoğu Allah'a ortak koşmaksızın iman etmezler.
Yaşar Nuri Öztürk 106 Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmez.

107. E fe eminu en te'tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te'tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş'urun
Diyanet Vakfı 107. Allah tarafından kuşatıcı bir felâket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emîn mi gördüler?
Elmalılı Hamdi Yazır 107-Yoksa bunlar, Allah'ın azabından; hepsini saracak bir belanın gelivermesinden veya farkında değillerken kendilerine ansızın kıyametin gelivermesinden güven içinde midirler?
Yaşar Nuri Öztürk 107 Peki onlar, Allah'ın azabından bir sarıp sarmalayanın gelmesinden yahut hiç farkında olmadıkları bir sırada kıyametin ansızın tepelerine inmesinden emin mi bulunuyorlar?108. Kul hazihı sebılı ed'u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve
sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın

Diyanet Vakfı 108. (Resûlüm!) De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz.
Allah'ı (ortaklardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim."

Elmalılı Hamdi Yazır 108-De ki: "İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah'a davet ederim, ben ve bana uyanlar;
Allah'ı tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim."

Yaşar Nuri Öztürk 108 De ki: "İşte benim yolum budur. Ben, Allah'a basîret üzere çağırırım/dua ederim. Beni izleyenler de...
Şanı yücedir Allah'ın! Ben müşriklerden değilim."


HER DUAMIN İÇİNDE GENELLİKLE VARDIR....:
100-101-
inne rabbı latıyfül lima yeşa' innehu hüvel alımül hakım ,Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te'vılil ehadıs
fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn

DÜNYA VE AHİRETİMİN SAHİBİ SENSİN,DÜZENLEYEN SENSİN,CANIMI MÜSLİM OLARAK AL VE BENİ SALİH KULLARININ ARASINA KAT......

VE SAKIN HİÇ UNUTMAYIN...:
87-
la tey'esu mir ravhıllahi innehu la yey’esu mi ravhillahi illel kavmül kafirun

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa