05 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-53-47-MUHAMMED-48-FETIH SURELERİNDE

47-MUHAMMED1.
Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi edalle a'malehüm


Diyanet Vakfı l. İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.
________________________________________


2.
Vellezıne amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala
muhammediv
ve hüvel hakku mir rabbihim keffera anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm


Diyanet Vakfı 2. İman edip yararlı işler yapanların, Rableri tarafından hak olarak
Muhammed
'e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır 2-İman edip iyi iyi işler yapanlar ve
Muhammed
'e indirilene iman edenlere gelince ki Rablerinden gelen gerçek te odur Allah, onların kötülüklerini silmekte ve durumlarını düzeltmektedir.

Yaşar Nuri Öztürk 2 İman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlar ve
Muhammed
'e indirilene -ki o onların Rablerinden bir haktır- inanmış olanlara gelince, Allah onların çirkin davranışlarını örtmüş ve gönüllerini barışa yöneltmiştir.
________________________________________


33.
Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve etıy'ur rasule ve la tübtılu a'maleküm


Diyanet Vakfı 33. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.
Elmalılı Hamdi Yazır 33-Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin de yaptıklarınızı boşa çıkarmayın!
Yaşar Nuri Öztürk 33 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; resule de itaat edin! Amellerinizi işe yaramaz hale getirmeyin.
________________________________________


48-FETİH

1. İnna fetahna leke fetham mübina

2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

3. Ve yensurakellahü nasran azizaDiyanet Vakfı 1. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Allah, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin diye.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Ve Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım eder
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ve Allah sana onur ve kudret dolu bir yardımla destek verecektir.28.
Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakkı li yuzhirahu aled dini küllih Ve kefa billahi şehida


Diyanet Vakfı 28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-O'dur peygamberini hidayet rehberi ve hak dini ile gönderen; onu her dinin üstüne çıkarmak için şahit olarak da Allah yeter!
Yaşar Nuri Öztürk 28 O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
________________________________________
29.
Muhammedür rasulüllah
vellezine meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer'in ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran aziymaDiyanet Vakfı 29.
Muhammed Allah'ın elçisidir
. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.


Elmalılı Hamdi Yazır 29
-
Muhammed, Allah'ın peygamberidir
. Onun beraberindekiler ise, kafirlere karşı çok çetin, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onları cemaatle rükü ve secde ederek, Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Nişanları yüzlerindedir secde eserinden. Bu onların Tevrat'taki misalleri, İncil'deki misalleri ise, kendileriyle kafirleri öfkelendirmesi için, filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş sonra kalınlaşıp sapı üzerine dimdik doğrulmuş, çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidir.Onlardan iman edip de iyi iyi işler yapanlara Allah hem bir bağışlama vaad buyurdu, hem de büyük bir mükafat.


Yaşar Nuri Öztürk 29
Muhammed, Allah'ın resulüdür.
Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok sevecendirler/çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip barışa/hayra yönelik işlen yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa